Pitanja i odgovori

Da li će žena biti sa svojim mužem u Džennetu? Da li će imati mogućnost da biraju ostanak zajedno?

Podijeli s drugima!

PITANJE: Da li će žena biti sa svojim mužem u Džennetu? Da li će imati mogućnost da biraju ostanak zajedno?

ODGOVOR: Da, žena će u Džennetu biti sa svojim suprugom, pa čak i sa svojim sinovima i kćerkama, pod uslovom da su bili muslimani. To potvrđuju riječi Uzvišenog: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini.“ (Et-Tur, 21)

Meleki “hameletul-arš” (meleki koji nose arš – prijestolje Allaha, dž. š.), mole Allaha, dž.š., riječima: “Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar.” (Gafir, 8)

Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, u tefsiru ovoga ajeta kaže: “Što znači: Sastavi ih skupa kako bi se radovali zbog toga što su jedni pored drugih, kao što veli Uzvišeni: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti…“ Tj. učinićemo da svi budu na istom stepenu kako bi se radovali. Neće se umanjiti nagrada onome ko je na višem stepenu da bi bio poput onoga na nižem, nego će Allah onoga ko je na nižem stepenu, iz Svoje dobrote, podići da bude ravan onome ko je uradio mnogo dobrih djela.

Se’id b. Džubejr, r.a., kaže: “Kada vjernik uđe u Džennet, upitaće za svoga oca, sina i brata – gdje su oni? Biće mu odgovoreno: ‘Nisu radili dobra djela koliko si ti.’ Tada će reći: ‘Radio sam za sebe i za njih,’ te će Uzvišeni njegovu familiju uzdići na njegov stepen kako bi bili zajedno.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur’anil-`Azim, 4/73)

Zar možemo pomisliti da će oni kojima je Allah propisao Džennet i odstranio od njih svaku lošu osobinu izabrati razdvojenost pored mogućnosti da žive skupa?! U slučaju da se djevojka ne uda na dunjaluku, Allah će joj podariti onoga koji će joj se svidjeti, jer se uživanje ne svodi samo na muški rod, nego je i za žene i za muškarce. Jedan od užitaka jeste i bračni život. (Ibn-Usejmin, Medžmu’ul-fetava, 2/53) U Džennetu nema neudatih kao ni neoženjenih, a Allah najbolje zna.

Iz knjige: “ODGOVORI O ISLAMSKOM VJEROVANJU” – Muhammed Salih Munedždžid

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Povezani Članci

Back to top button