Zanimljivosti

10 zanimljivosti u Kur’anu

Podijeli s drugima

Iščitavajući Kur’an pronaći ćemo neke zanimljive podatke i poređenja
Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.


Najkraće sure u Kur’anu su: el-Asr, el-Kevser i en-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta; sura el-Kevser ima samo 37 slova.


Najduži ajet u Kur’anu je ajetu d-dejn (ajet o dugu) u suri el-Bekare, 282; on sadrži više od 31 fraze.


Najkraći ajet je Ha Mim (Fussilet, 1), koji se sastoji od dva isprekidana slova. Drugi najkraći ajeti su: mudhammetan (er-Rahman, 55) i: summe nezare (el-Muddessir, 21).


Najduža objava koja je odjedanput objavljena bila je sura el-En’am. (Istina, postoje i drugačija mišljenja). Najkraća objava bila je gajru uli d-darer (en-Nisa’, 94), a te riječi su dio dužeg ajeta.


Sedmi ajet sure el-Kasas sadrži: dvije naredbe, dvije zabrane i dvije radosne vijesti.
Dva ajeta u Kur’anu: 154. ajet sure Ali ‘Imran i 29. ajet sure el-Feth sadrže svih dvadeset osam slova arapskog alfabeta.


Ime Allah spominje se 2698 puta u Kur’anu; u 28 sura ime Allah se ne spominje, to su sljedeće sure po redoslijedu Kur’ana: 54, 55, 56, 68, 75, 77, 80, 83, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113 i 114.
U svakom ajetu sure el-Mudžadele spominje se ime Allah.


Riječi ahiret (Onaj svijet) i dunya (ovaj svijet) u Kur’anu se spominju 115 puta; mevt (smrt) i hajat (život) spominju se 145 puta; iman (vjerovanje) i kufr (nevjerovanje) spominju se 25 puta.


Riječ šehr (mjesec) spominje se 12 puta; riječ jevm (dan) spominje se 365 puta, što je jednako broju kalendarskih mjeseci i dana u godini.


Samo se jedanput Uzvišeni u Kur’anu obraća onima koji skrivaju Istinu riječima: Ja ejjuhellezine keferu / O, vi koji skrivate Istinu! (et-Tahrim, 7).

Autor: Almir Fatić

Islam.ba

Povezani Članci

Back to top button