Islamske Teme

Znakovi lijepog završetka na ovome svijetu

Podijeli s drugima

Izgovaranje kelimei šehadeta prije samog preseljenja

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Kome zadnje riječi budu la ilahe illalah, ući će u Džennet.“[1]

Smrt znojnog čela

Priča Burejda ibn Husaj, radijallahu ‘anhu, da je bio u Horasanu, pa je posjetio svoga bolesnog brata. Kada je stigao kod njega on je već preminuo, a na njegovom čelu je bio znoj, pa je rekao: „Allahu ekber, čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ‘Smrt vjernika je sa znojnim čelom.‘“[2]

Smrt uoči petka ili petkom danju

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nema ni jednog muslimana koji umre u danu petka ili po noći, a da ga Allah neće sačuvati kazne u kaburu.“[3]

Pogibija na Allahovu putu

Allah Uzvišeni je rekao: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati; 19radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. (Ali Imran, 169–171.).
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Šehid kod Allaha ima šest odlika: bude mu oprošteno kod prve kapi njegove krvi, vidi svoje mjesto u Džennetu, biva sačuvan kaburske patnje, biva siguran od Velikog užasa, biva ukrašen odjećom imana, biva oženjen sa hurijama i moći će da se zagovara za sedamdeset članova svoje porodice.“[4]

Da preseli čineći neki od ibadeta

Da preseli čineći neki od ibadeta, obavljajući hadždž ili dok je bio postač, a ima i onih koji umiru dok su učili Kuran. Prenosi se od Džabira, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki rob će na Sudnjem danu biti proživljen u stanju u kakvom je preselio.“[5] Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Kada Allah želi dobro Svom robu, učini  da radi ono što je korisno.“ Rečeno je: „Kako to?“ „Uputi ga da čini dobro djelo, a zatim ga usmrti dok je još u stanju činjenja tog djela.“[6]

Smrt od kuge, utopa, stomačne bolesti, urušavanjem, u požaru, smrt žene prilikom poroda i smrt od tumora

Prenosi se od Džabira, radijallahu ‘anhu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šehida ima sedam vrsta, mimo onog koji umre na bojnom polju: ko umre od kuge je šehid, u potopu, od tumora, stomačne bolesti, požara, zbog ruševina i žena prilikom poroda (temutu bi džum’in).“[7]

Ko pogine braneći svoj imetak, porodicu, vjeru i život

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Šehid je onaj ko pogine braneći imetak, porodicu, vjeru i sebe.“[8]

Ko posavjetuje vladara pa ga ovaj ubije

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Prvak šehida je Hamza ibn Abdulmuttalib i čovjek koji ustane ispred vladara, pa mu naredi činjenje dobra i zabrani činjenje zla, pa ga ovaj ubije.“

Kada muslimani pohvale preminulog

Prenosi se od Enesa, radijallahu ‘anhu, da je jedne prilike prošla dženaza,  pa su je pohvalili, a Poslanik je rekao: „Obavezan mu je, obavezan mu je, obavezan mu je.“ Kada je prošla druga dženaza, rekli su o njoj loše, a Poslanik je ponovio: „Obavezan mu je, obavezan mu je, obavezan mu je.“  „Zatim ga je Omer upitao o tim riječima, pa je rekao: ‘Onoj koju ste pohvalili hajrom, obavezan je Džennet, a onoj o kojoj ste loše govorili, obavezan je Džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji,vi ste Allahovi svjedoci na zemlji,vi ste Allahovi svjedoci na zemlji!’“[9] U drugoj verziji stoji: „Doista meleki govore shodno onom što je na jezicima sinova Ademovih o drugima, bilo da se radi o dobru ili zlu.“[10] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Svaki musliman kome posvjedoče četverica da je bio dobar, Allah će ga uvesti u Džennet!“ Rekli smo: „A trojica?“ „I trojica.“ „A dvojica?“ „I dvojica.“ „Zatim nismo pitali ako posvjedoči samo jedan.“[11]

Znakovi koji se vide na mrtvome prilikom gasuljenja i kupanja

Znakovi koji se vide na mrtvome prilikom gasuljenja i kupanja, kao na primjer uzdignut prst koji ukazuje na kelimei šehadet, svjetlost na licu, radost, nasmijanost, osmijeh i slično tome, jer je sve to znak da je umra osoba obradovana Allahovim zadovoljstvom i Džennetom, a meleki su ga lijepo dočekali. Nekada možeš vidjeti mrtvaca koji ima osmijeh i ne napušta ga sve dok se u ćefine ne stavi. Od tih lijepih znakova može biti olakšano gasuljenje, mehkoća i blagost tijela, jer većina tijela biva ukočenima i krutima, a Allah zna najbolje.


Autor: Usama b. Gurm el-Gamidi
Izvor: Islamhouse
Priprema: Put vjernika

Povezani Članci

Back to top button