Islamske Teme

Kako se vjerovanje u meleke odražava na život

Podjeli s drugima

Od sastavnih dijelova imana je vjerovanje u meleke; časna, pokorna, nevidljiva, duhovna bića, koja je Allah, dž.š. stvorio od svjetlosti. Oni ne griješe i izvršavaju ono što im Allah, dž.š. naređuje. Postojanje meleka je utvrđeno Kur’anom, a nijekati bilo šta od onoga što je pomenuto u Kur’anu rezultiralo bi izlazaskom iz vjere.

Svojstva i osobine meleka koje su pomenute u Kur’anu:

  • Allah, dž.š. ih je stvorio prije ljudi i rekao im: «Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti» Oni rekoše: «Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati?» (El-Bekare, 30)
  • Oni su potpuno pokorni i odani Allahu, dž.š.: «A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, uzdižemo.» (El-Bekare, 30) «Oni onome što im Allah naredi ne opiru se, i ono što im se naredi izvršavaju… Slave Ga i sedždu Mu čine… Veličaju i zahvaljuju svome Gospodaru i u Njega vjeruju.»
  • Ljudima je data prednost u odnosu na meleke, jer kada je Allah, dž.š. stvorio Adema i poučio ga imenima, pitao je meleke o njima, pa ih nisu znali, dok ih Adem nije obavijestio. Tada je Allah naredio melekima da učine sedždu Ademu, i to iz počasti i pozdrava, a ne obožavanja.

Abdullah ibn Amr, r.a. pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je rekao: «Nema niko draži Allahu, dž.š. od ljudi. -Pa zar ni meleki? upitaše ashabi. Meleki su potčinjeni (da rade samo dobro), kao što su sunce i mjesec potčinjeni.» (Šuabul-iman, 1/175)

  • Meleki se ponekad, s Allahovim dopuštenjem, mogu pretvoriti u ljudsi oblik, kao što je bio slučaj sa gostima koji su došli Ibrahimu, a.s. Došli su u likovima ljudi, pa im je ponudio za večeru meso debela teleta. «A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu uobičajeni gosti i obuze ga neka zebnja od njih. –Ti se ne boj! rekoše oni. -Mi smo Lutovu narodu poslani.» (Hud, 70)
  • Njihovo boravište je nebo. Silaze na Zemlju po Allahovoj odredbi: «Ne silazimo osim po odredbi svoga Gospodara!» (Merjem, 64)
  • Različiti su po obliku i položaju. Allah, dž.š. ih je učinio «izaslanicima sa po dva, tri i četiri krila. On onome što stvara dodaje što hoće.» (Fatir, 1) «Svakome od nas mjesto je određeno.» (Es-Saffat, 164)

Od svojstava meleka je da oni imaju krila, na što ukazuje hadis Abdullaha ibn Mes’uda, r.a. koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. vidio meleka Džibrila, a.s. sa šest stotina krila.

VRSTE MELEKA I NJIHOVA ZADUŽENJA

Melek Džibril donosi Objavu. Allah, dž.š. kaže: «I Kur’an je sigurno Objava gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ.» (Eš-Šu’ra, 192)

Melek smrti (Azrail, kako ga neki zovu) je zadužen da vadi duše: «Reci: Melek smrt, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti!» (Es-Sedžde, 11)

Israfil je zadužen sa «surom» -trubom kojom će najaviti Kijametski dan. Neki su zaduženi za kišu kao Mikail, neki za ljudska djela, kao što su «kiramen katibun», koji pišu ljudska djela. Allah, dž.š. kaže: «On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.» (Kaf, 18) «A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari.» (El-Infitar, 10)

Neki od meleka čuvaju Allahove robove s prijeda i pozadi. Allah kaže: «…on ima one koji se mijenjaju ispred njega i iza njega, čuvaju ga od Allahova emera.» (Er-Rad, 11)

Postoje meleki koji mole Allaha da oprosti vjernicima grijehe, kao što se to pominje u ovim ajetima: «Meleki koji drže Arš i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole da budu oprošteni grijesi vjernicima: «Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih od patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, – one koji su bili dobri; ti si uistinu silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!» (El-Mu’min, 7-9)

Neki meleki su zaduženi džennetom i njegovim blagodatima, kao Ridvan i oni koji su s njim, a neki su zaduženi džehennemom i kaznom u njemu, kao Malik i drugi iz grupe «Zebanija», a njih je devetnaest. Neki su zaduženi kaburskim iskušenjima, kao Munker i Nekir, neki su nosioci Arša a neki su zaduženi za kapi sjemena u maternicama i razvoja ploda pa sve do udahnuća duše.

Ima meleka koji posjećuju Kabu, tako da svakog dana u nju uđe sedamdeset hiljada meleka koji se ne vraćaju.

Neki meleki putuju obilazeći skupove na kojima se spominje Allah, dž.š., neki su u safovima na kijamu i oni se ne zamaraju, neki čine sedždu ne dižući glave a neki ovdje nisu ni spomenuti, kao što Allah, dž.š. kaže: «Vojsku tvoga Gospodara niko ne zna osim On. Ona je samo opomena i pouka čovječanstvu!» (El-Muddesir, 31)

Takođe imaju meleki koji učvršćuju vjernike u dobrim djelima, pogotovo kada su u džihadu, kao što se kaže u ovom ajetu: «Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: «Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!» U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih po šijama udarajte i udarajte ih po prstima.» (El-Enfal, 12)

Abdurrahman ibn Sabit, jedan od tabi’ina kaže: «Glavne poslove vezane za dunjaluk obavljaju četiri meleka: Džibril, Mika’il, melek smrti i Israfil. Džibril upravlja sa vjetrovima i vojskom, Mika’il je zadužen za kišu i biljke. Melek smrti je zadužen za uzimanje duša i Israfil im donosi te naredbe.» (Šuabul-iman, 1/177)

KAKO SE VJEROVANJE U MELEKE ODRAŽAVA NA ŽIVOT ČOVJEKA

Od rezultata vjerovanja u meleke su:

  • ustrajnost u izvršavanju Allahovih naredbi, jer onaj koji vjeruje u postojanje meleka vodi računa o svojim postupcima,
  • klonjenje grijeha, obzirom da je čovjek svjestan da sve što uradi biće zapisano i za to će morati odgovarati,
  • hrabrost u džihadu, jer meleki su ti koji vjernike pomažu u najtežim situacijama,
  • osjećaj stida od Allaha, dž.š., te želja za postizanjem dženneta i udaljavanje od djela koja vode u džehennem.

Autor: Fuad Sedić

Povezani Članci

Back to top button