Islamske Teme

KAKO POVEĆATI HALAL IMETAK

Podijeli s drugima

7 – NAČINA KAKO POVEĆATI HALAL IMETAK

  1. Traži od Allaha, xh.sh., oprost, On nam u Kuranu časnom govori: “Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. (Nuh, 10-12.)
  2. Održavanje rodbinskih vezi. Enesi radijAll-llahu anhu, prenosi: “Ko želi da mu se imetak poveča i da duže živi, neka održava rodbinske veze.” (Prenosi Buhari i Muslim)
  3. Sve što zaradiš neka isključivo bude samo na halal način. Allahu subhanehu ue teala, u Kur’anu kaže: “Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.
    .” (Bekare, 276)
  4. Posudi od svoga bogatstva (udelji sadaku) Allahu, On će ti još više povečati. Pomogni svome bratu u nevolji. “ Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.” (Bekare, 245)

Poslanik, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, je rekao: “Ko olakša svome bratu u nevolji (neku poteškoču), Allahu subhanehu ue teala, ispunit će mu njegove potrebe.”

  1. Udeljuj (daj) sadaku.

Ebu Hurejre radijAllahu anhu, prenosi da je Poslanik, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, rekao: “Allah subhanehu ue teala, kaže: ‘Udeljujte (dajte) o sinovi Ademovi, jer ću vam Ja iz svojih riznica obilato dati.” (Buhari i Muslim) Također, Poslanik sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, je rekao: “Bogatstvo, zbog udeljivanja sadake, se ne umanjuje.” (Prenosi Tirmizi)

  1. Budi pokoran Allahu i drži se Njegovih propisa.

Allah, dz.s., u Kur’anu časnom kaže:

“ … To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći …” (Talak, 2.)

  1. Dovi puno Allahu: “… A ima i onih koji govore: “Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!” (Bekare, 201.)

Sabahudin ef. Fetahu
muhamedmustafaas.com

Povezani Članci

Back to top button