Islamske Teme

Kada će doći Allahova pomoć!?

Podijeli s drugima

Kada ummet ima pravo da se zapita: “Kada će doći Allahova pomoć?!” Odgovor je: Onda kada ummet bude ispunio šart kojeg je Uzvišeni Allah postavio, jer: “pomoći nema osim od Allaha, Silnog i Mudrog.” {Ali-Imran: 126}

Pa ako neko upita: “A koji je to Allahov šart?” odgovor ćeš naći u ova dva ajeta:
“O vi koji vjerujete, ako Allaha pomognete, i On će vas pomoći i korake vaše učvrstiti.” {Muhammed:7},

i u ajetu:

“Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno nasljednicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu s kojom je zadovoljan da bude njihova, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti: Oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni u obožavanju pridruživati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su baš buntovnici.” {En-Nur: 55}

I samo će tada doći odgovor od onoga čija se naredba ne odbija, niti sud pobija, a niti odredba spriječava, od Jakog i Silnog: “Eto, Allahova pomoć je, doista, blizu!” {El-Bekara: 214}

I nema nikakve štete u nedaćama, niti iskušenjima, a niti u tjeskobama, ako se mi budemo čvrsto držali Allahovog šeriata i ne budemo išta izmijenili, ta, uistinu, pomoć će neminovno doći:

“Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih je pogađala neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali, govorili: “Kada će doći Allahova pomoć?!” Eto, Allahova pomoć je, doista, blizu!” {El-Bekara: 214}


Napisao: Šejh Ebu Abdullah Es-Sadik El-Hašimi
Izvort.me/hekmaathar

Povezani Članci

Back to top button