Islamske Teme

ISTINITI SNOVI (PRAVI)

Podijeli s drugima!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Najistinitiji snovi su oni koji se usniju pred samu zoru, jer je to period kada se na zemaljsko nebo spušta naš Gospodar, približi se milost i oprost, smire se šejtani, dok je ovome suprotan san koji se usnije u jacijsko vrijeme, kada se podižu šejtani i šire šejtanske duše
Ne postoji nijedna ljudska duša koja ne bi željela da sazna i upozna ono što joj predstoji u budućnosti. Međutim, Allah je odredio da tajne gajba (nevidljivog svijeta) poznaje jedino On i jedino Njemu pripada znanje o tome šta će se desiti u danima i noćima koji slijede, dok je svijet gajba za ljude velika nepoznanica. Kaže Allah: “U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna…” (El-An’am, 59.), u drugom kur’anskom ajetu Uzvišeni Allah kaže: “Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća…” (Hud, 123.)
Nažalost, veliki broj ljudi pokušava dokučiti svijet gajba preko vračara, proroka, astrologa, onih koji gledaju u fildžan i drugih metoda, čime odlaze u zabludu i druge odvode u nju zbog očitog grijeha koji čine. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “Onaj ko ode vračaru i povjeruje u ono što govori, taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu, alejhis-selam.” (Ebu Davud)
Imam Muslim zabilježio je hadis koji prenose neke od majki vjernika od Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: “Ko posjeti vračara ili proroka i povjeruje u ono što govori, namaz mu neće biti primljen 40 dana.” To je zato što vračari i sihirbazi ne poznaju gajb nego ljudima uljepšavaju zabludu, što je potvrđeno kur’anskim tekstovima.
Međutim, što se tiče vjernika, Allah im je podario istinite snove koji ih podstiču na dobro i upozoravaju na zlo. Ono čime vjernik biva obradovan nakon dobrog djela jeste istiniti san koji usnije, o čemu nas je obavijestio naš voljeni Poslanik, alejhis-selam: “Od poslanstva nije ostalo ništa osim radosnih vijesti”, a ashabi upitaše: ”A šta su to radosne vijesti?” Poslanik, alejhis-selam, reče: ”Istiniti snovi.” (Bilježi ga imam Buharija)
Snovi se dijele u tri kategorije:
-San od Allaha, koji je jasan i nešto najistinitije što čovjek može vidjeti spavajući.
-San od šejtana, koji je znak šejtanskog poigravanja sa čovjekom, posebno ako čovjek ode na spavanje bez abdesta i ako ne prouči zikr pred spavanje (3x Ihlas, Felek, Nas i Ajetul-Kursijju).
-San u kojem čovjek doživi i vidi ono o čemu je razmišljao prije spavanja;
Od Avfa b. Malika prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Tri su vrste snova: san od šejtan kojim želi sina Ademova učiniti tužnim i žalosnim; priviđanje onoga o čemu je čovjek razmišljao u toku dana i time bio okupiran; istiniti snovi koji spadaju u četrdeset šesti ogranak imana. (hadis bilježi Ibn Madže)
Snovi zauzimaju veliko mjesto u islamu. “Istinit san je dobro koje dolazi od dobrog čovjeka i ono je četrdeset šesti dio poslanstva. (Bilježi ga imam Buharija) Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Dolazak objava i poslanika je prekinut i poslije mene neće biti niti poslanika niti vjerovjesnika”, pa je to teško palo ljudima, zatim je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ali postoje radosne vijesti.” Prisutni su upitali šta su to radosne vijesti, a Allahov Poslanik, alejhis-selam, reče: ”San muslimana koji je dio poslanstva.” Bilježi ga imam Tirmizi.
___________________
Kada je riječ o istinitim snovima, neki ljudi su prekoračili granicu dozvoljenog smatrajući snove izvorom na osnovu kojeg se donose šerijatski propisi. To je zabluda koju su osudili islamski učenjaci. Imam Šatibi je rekao: ”Neki ljudi govore: ‘Vidio sam Allahovog Poslanika, alejhis-selam, u snu i rekao mi je to i to’, pa on uradi ono što mu je rečeno, odstupajući tako od postojećih šerijatskih granica, što je svakako neispravno. To je zato što se snovi običnih ljudi u šerijatu ne mogu uzeti kao dokaz za bilo koju stvar, za razliku od poslaničkih snova (koji su sastavni dio objave)…”
Najistinitije snove usnivaju ljudi koji imaju najveći iman i iskrenost. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “Kada se približi vrijeme, snovi vjernika neće dolaziti u obliku laži, a najiskreniji snovi će biti kod onih koji su najiskreniji u govoru. Bilježi ga imam Buharija. Komentarišući ovaj hadis, Ibn Hadžer je rekao: ”Nekada se desi da iskren čovjek u snu vidi ono što nije istina, kao i to da lažljivac u snu vidi ono što je istina, međutim u većini slučajeva je obrnuto.”
Imam Ibn Kajjim je rekao: ”Onaj ko želi da njegovi snovi budu istiniti, mora uraditi sljedeće: biti iskren, jesti halal hranu, mora strogo izvršavati naredbe, a kloniti se zabrana, treba leći pod abdestom, okrenuti se prema kibli, spominjati Allaha dok ga san ne savlada, u tom slučaju njegov san će biti istinit, a najistinitiji snovi su oni koji se usniju pred samu zoru, jer je to period kada se na zemaljsko nebo spušta naš Gospodar, približi se milost i oprost, smire se šejtani, dok je ovome suprotan san koji se usnije u jacijsko vrijeme, kada se podižu šejtani i šire šejtanske duše.”
Onaj ko usnije lijep san, postupit će shodno preporuci Allahovog Poslanika, alejhis-selam, koji je rekao: “Onaj ko usnije lijep san, neka zahvali Allahu na tome jer je to san od Allaha i neka drugima ispriča svoj san, a ako usnije ono što prezire, neka zatraži utočište kod Allaha od njenog zla i neka zna da je to san od šejtana, neka svoj san ne kazuje nikome, tada mu san neće nauditi. Bilježi ga imam Buharija.
Onaj ko usnije ono što prezire, uradit će ono što je naredio Allahov Poslanik, alejhis-selam: “Onaj ko usnije ono što prezire, neka pljucne tri puta na lijevu stranu, neka prouči euzu billahi mine-š-šejtanir-radžim tri puta i neka se prevrne na suprotnu stranu od one na kojoj je spavao. Bilježi ga imam Muslim. Kada čovjek usnije lijep san, neka o njegovom značenju upita onoga u čije znanje i vjeru ima povjerenja, jer se u dva Sahiha prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, nakon što bi klanjao sabah-namaz, okrenuo se prema ashabima i upitao: “Da li je neko do vas sinoć nešto sanjao?
U drugom hadisu Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “San biva onako kako se protumači, i primjer sna je kao primjer čovjeka koji je podigao svoju nogu i čeka kada će je spustiti, tako kada neko od vas usnije neki san, neka ga ne priča osim učenjaku i savjetniku.” Bilježi ga imam Hakim.
U tefsiru kur’anskog ajeta: “O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj…“, imam Kurtubi rekao je: “Ovaj ajet je osnova koja upućuje da se san ne kazuje braći, niti onome ko ne može udijeliti savjet, kao i onome ko ne poznaje tumačenje snova.” Musliman se ne treba zamarati snovima ni o njima mnogo pitati, naprotiv treba tražiti tumačenje samo onih lijepih snova. Ako bi čovjek u potpunosti ostavio tumačenje snova, ne smeta.
Jedna od bitnih stvari koja se tiče snova jeste da čovjek ne smije pričati ono što nije vidio u snu. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “Onaj ko ispriča ono što nije vidio u snu, na Sudnjem danu će mu biti naređeno da sveže dvije dlake, što neće moći uraditi….” Bilježi ga imam Buharija.
Allahu naš, pomozi nam da činimo dobra djela i obraduj nas na dunjaluku i ahiretu!!!
Sadik Turković – minber.ba

Povezani Članci

Back to top button