Islamske Teme

IBNUL KAJJIM: 10 NAČINA ZAŠTITE OD ŠEJTANA

5 minuta čitanja!

Ibnul Kajjim, Alah mu se smilovao, kaže da se od šejtana možemo zaštiti na deset načina:
1) Traženjem zaštite kod Allaha.
2) Učenje sura (El-Felek i En-Nas) je štit
One na zadivljujući način štite od šejtana. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Utjecatelji se neće utjecati njima sličnim.(1) Njima je tražio zaštitu svake noći pred spavanje, (2) i Ukbeu je naredio da ih uči na kraju svakog namaza. (3) Rekao je: “Doista, onaj koji ih prouči uz suru El-Ihlas tri puta kada omrkne i tri puta kada osvane, bit će mu dovoljna zaštita.”(4)
3) Učenje Ajetul-kursijje
Muhammed ibn Sirin prenosi od Ebu Hurejrea da je rekao: “Zadužio me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da čuvam zekat u ramazanu. Došao mi je neko i uzimao od hrane, pa sam ga uhvatio i rekao mu: ‘Prijavit ću te kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek reče: ‘Kada legneš u postelju, prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti zbog toga poslati čuvara, pa ti se neće približavati šejtan dokne osvaneš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Rekao ti je istinu, premda je šejtan lažov.” (5)
4) Učenje sure El-Bekara
Sehl ibn Abdullah prenosi od Ebu Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nemojte vaše kuće pretvarati u grobove, jer u kuću u kojoj se uči El-Bekara ne ulazi šejtan.”(6)
5) Učenje kraja sure EI-Bekare
Ebu Musa el-Ensari (7) je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ko prouči dva ajeta s kraja sure EI-Bekare svake noći, bit će m u dovoljno.’“(8) Kod Tirmizije stoji od Nu’mana ibn Bešira da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je 2 000 godina prije nego što je stvorio stvorenja zapisao knjigu, od koje je objavio dva ajeta kojima je završena sura El-Bekare. Oni se uče u kući da se šejtan ne bi tri noći približio.” (9)
6) Učenje početka sure El-Mu’min sve do riječi: Njemu se sve vraća, sa Ajetul-kursijjom.” Abdurrahman ibn Ebu Bekr prenosi od Ebu Mulejke – njemu je prenio Zurare ibn Mus’aba, a ovome Ebu Seleine – da je Ebu Hurejre rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Ko prouči od sure El-Mu’min Ha mim do riječi – Njemu se sve vraća, i Ajetul-kursiju kada osvane, bit će sačuvan dok ne omrkne, a ko ih prouči kad omrkne, bit će sačuvan dok ne osvane. (10) Iako se prigovaralo Abdurrahman el-Mulejkievom pamćenju, hadis ima dodatne rivajete koji ga jačaju, pa je prihvatljiv uprkos njegovoj usamljenosti.
7) La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir – Nema božanstva mimo Allaha, Koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i hvala, i On doista sve može.
Sumejj mevla Ebu Bekr prenosi od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejrea, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko sto puta u jednom danu kaže: La ilahe illallah vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir, kao da je oslobodio deset robova. Bit će mu upisano sto dobrih djela, izbrisano sto loših, toga dana će biti zaštićen od šejtana dok ne omrkne i niko neće ništa bolje uraditi od njega, osim čovjek koji to bude više puta izgovorio.” (11) Ovo je štit izuzetno velike i veličanstvene koristi, lagahan i lahak onome kome ga Allah olakša.
8) Jedan od najkorisnijih štitova je mnoštvo spominjanja Allaha, azze ve dželle.
Haris el-Eš ‘ari prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je naredio JahjiZekerijinom sinu, pet stvari po kojima treba da radi, i naredio je Israelićanima da po njima rade. Jahja ih je umalo zapostavio, pa mu je Isa rekao: ‘Allah ti je naredio pet stvari da po njima radiš i da narediš Israelićanima da po njima rade, pa ili ćeš im ti narediti, ili ću to ja učiniti!’ Jahja reče: ‘Bojim se da ne budem utjeran u zemlju ili kažnjen ako me pretekneš u tome.’ Okupio je ljude u Bejtul-makdisu, spremio se, sjeli su na balkone, pa im je rekao: ‘Allah mi je naredio pet stvari da po njima radim i da vama naredim da po njima radite:
a) Obožavate Allaha i ništa Mu ne pridružujete. Onaj ko učini širk Allahu je kao čovjek koji kupi roba isključivo od svog imetka, zlatom ili srebrom, pa kaže: ‘Ovo je moja kuća, ovo je moj posao, pa radi i služi mi’ – a on radi i služi drugom. Ko bi od vas bio zadovoljan da njegov rob tako postupa?
b) Allah vam je naredio namaz, pa kada klanjate, nemojte se okretati, jer Allah okreće Svoje lice prema licu roba dok je u namazu, ukoliko se ne okreće.
c) Postite. Postač je poput čovjeka koji je zbog prijatnog mirisa iz paketa miska prihvatljiv u društvu. A miris postača je kod Allaha ljepši od mirisa miska.
d) Dijelite sadaku. Čovjek koji udjeljuje sadaku je poput čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruku za vrat i pripremio se da ga po njemu udari, a on rekao:
‘Ja ću ga otkupiti (vrat) od vas za koliko hoćete’ – i tako je otkupio sebe.
e) Spominjite Allaha. Onaj ko spominje Allaha je poput čovjeka koga neprijatelj prati u stopu, a on se skloni u zaštićenu tvrđavu, i tako se sačuva. Od šejtana čuva jedino spominjanje Allaha.’”
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže : “I ja vam naređujem pet stvari koje mi je Allah naredio: Slušanje, pokoravanje, džihad, hidžru i džemat. Doista, ko se odvoji od džemata koliko pedalj, sa svog vrata je skinuo lanac islama. Ko bude pozivao džahilijetu, on je od Džehenemlija.” Čovjek reče: “Allahov Poslaniče, makar klanjao i postio?” “Makar klanjao i postio. Zovite se onako kako vas je Allah nazvao: muslimanima, vjernicima, Allahovim robovima.” – odgovori Poslanik. (12)
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je u ovom hadisu obavijestio da se rob neće zaštititi od šejtana, osim spominjanjem Allaha. Na ovo ukazuje sura En-Nas, jer se u njoj šejtan opisuje da je hannas – onaj koji zle misli unosi u srca ljudi. Na spomen Allaha on zaostane, sabere se i povuče, a kada rob zanemari spominjanje Allaha, onda šejtan šapuće njegovom srcu i ubacuje mu vesvese, koje su početak svakog zla.
9) Abdest i namaz. Ovo je jedan od najvećih štitova protiv šejtana, pogotovo kada uzastopno dođu srdžba i strast, jer to je vatra koja ključa u srcu sina Ademovog.
Ebu Seid el-Hudri prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista je srdžba crvenilo u srcu sina Ademovog. Zar niste vidjeli crvenilo njegovih očiju i nateknutost njegovih žila kucavica. Ko osjeti nešto od toga, neka se priljubi za zemlju.”(13) U drugom predanju stoji: “Doista je šejtan stvoren od vatre, i doista se vatra gasi vodom.”(14) Ničim rob ne može ugasiti srdžbu i strasti kao što može abdestom i namazom. To je vatra, a abdest je gasi, a kada namaz nastupi sa skrušenošću i posvećenošću Allahu, odnosi trag svega toga. Dovoljan dokaz ovome je iskustvo.
10) Suzdržavanje od nepotrebnog gledanja, govora, hrane i miješanja sa ljudima, jer šejtan ovladava sinom Ademovim i postiže cilj kroz ovo četvero vrata.
Autor: Ibn Kajjim el-Džewzijje, rahimehullah
Medicina srca i duše

Povezani Članci

Back to top button