Islamske Teme

Dr. Aid El Karni: Kako Srce posti?

"U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je." (Kaf, 50.)

Srce vjernika posti i u mjesecu ramazanu i van njega. Post srca je na taj način da se oslobađa svih primesa širka koji uništava srce, ispraznih verovanja, iskušenja šejtane i zlih namjera i svega što ga odvraća od Allaha. Naša srca moraju biti ispunjena ljubavlju prema Allahu i samo ovo srce je u stanju da upozna svog Gospodara po svim imenima i osobinama kojima je On sebe opisao. Srce vernika je svetlo, i njiše se u njemu, i nema ni trunke tame, jer ga večno izbavljenje i zakoni nebeski čine živim.

Kaže Uzvišeni Allah: “Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.” (Tegabun, 11.)

Uputiti srca je temelj svakog uputstva, pokretač svakog uspjeha i osnova svakog rada i djela. U ovom kontekstu kaže Poslanik, s.a.v.s.: “U čovjekovu tijelu postoji jedan organ, ako je zdrav, zdravo je i cijelo tijelo, a ako se pokvari, pokvari se čitavo tijelo. To je srce!.” (Buhari, Muslim, Ibn Madže).

Pravilnost i dobrota vašeg srca je uzrok vaše sreće i na ovom i na Budućem svijetu. S druge strane, pokvarenost srca je uzrok uništenja, čiji kraj samo Allah zna, dok On kaže: “U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.” (Kaf, 50.)

Svako stvorenje ima srce, ali ovo srce može biti ili živo ili mrtvo. Živo srce je obasjano svjetlošću uputom i vjerom, ispunjeno poslušnošću, pokorno zapovestima Boga. Dok je drugo srce mrtvo, bolesno i propalo.

Allah Svemogući o ravnodušnim srcima kaže: “Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.” (Bekare, 10.) Također: “Oni govore: “Naša su srca okorjela.” A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.” (Bekare, 88.) I: “Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24.)

Autor: Dr. Aid El Karni
Preveo: Dr. Mirsad ASLANI
Muhamedmustafaas.com

Povezani Članci

Back to top button