Islamske Teme

Dedždžal, njegove osobine i iskušenje

Podijeli s drugima

Značenje riječi El-Mesih

Ebu Abdullah el Kurtubi spominje 23 izvedenice ovog korjena riječi, a autor El Kamusa pedest značenja. ( Et Tezkire, 679, Tertibul Kamus, 4/239)
Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog čovjeka, kao i za lažljivog prevaranta. Tako Mesih Isa sin Merjemin je iskreni, dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac.
Allah dž. š. je stvorio dva Mesiha, jedan nasuprot drugom:
Tako je Isa alejhisselam Mesih upute, liječi slijepog i gubavog, oživljava mrtvog – Allahovom džele ša’nuhu dozvolom.
A Dedždžal – Allah ga prokleo – je Mesih stranputice. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše, rast rastinja i druge neprirodnosti.
Nazvan je Dedždžal Mesihom jer mu je jedno oko «memsuhatun» pobrisano, ili zato što će zemlju pobrisati za četrdeset dana. Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: Doista je Dedždžal pobrisanog oka. (Muslim, 18/16)
Značenje riječi Dedždžal
A riječ Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu, kada je katranom prekriju.
A osnova riječi je u značenju: miješanje. Kaže se «dedžele» kada se pomiješa i prikazuje.
Dedždžal je: lažac, smutljivac i nadnaravan, riječ u augmentativu na oblik «fe’aal«, odnosno onaj ko puno laže i obmanjuje. U množini se kaže « dedždžalun», a Malik je rekao «dedžadžile», u obliku nepravilne množine.
Kurtubi spominje da riječ Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. (Et Tezkire, 658)
Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca, pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje.
Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom, ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje, prikazivanje i pretvaranje, ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine.(Lisanul Areb, 11/236-237) A Allah džele ša’nuhu najbolje zna.
Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu
Dedždžal je čovjek, potomak Ademov. Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici, neće biti njime iskušani, nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Iskreni sallAllahu alejhi we sellem. Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi. Neće zavarati nikoga osim neznalicu (džahila) koji je još prije stradao. Molim od Allaha sigurnost za nas.
Od tih svojstava je: čovjek, mlad, crven, nizak, hodaće primičući prste a odmičući pete, kovrdžave kose, širokog čela, širokih prsa, pobrisanog desnog oka. To oko nit je istureno nit je udubljeno, poput je bobe koja pluta po površini. A njegovo lijevo oko je prekriveno gustom koprenom. Između očiju će mu pisati «kaf, fa, ra – kefere» nepovezanim slovima, što znači kafir (nevjernik). Pročitaće ih svako od vjernika, i ko zna i ko ne zna čitati. Od njegovih svojstava je i neplodnost, neće imati djece.
Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina. I oni su dokaz pojave Dedždžala:
1. Od Ibn Omera radijAllahu anhu se prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Zaspao sam obilazeći Kabu …(pa je spomenuo kako je vidio Isa alejhisselam, potom Dedždžala, pa je, opisujući ga, rekao:) … kad ono ogroman čovjek, crven, kovrčave kose, ćorav, oko mu je poput bobe koja pluta po površini, rekoše: To je Dedždžal, njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn, čovjek iz plemena Huza’a. (Buhari, 13/90)
2. Od Ibn Omera radijAllahu anhu se prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem spomenuo Dedždžala pa rekao: Doista Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini. (Buhari, 13/90)
3. U hadisu Nevas bin Sem’ana stoji da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem opisao Dedždžala: On je mladić, jako kovrčave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom. (Muslim, 18/65)
4. Ubade bin Samit prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Doista je Mesih Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav. (Sunen Ebi Davud, 11/443)
5. Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: A što se tiče Mesiha zablude on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav. (Nihaje fi garibil hadis, 2/126)
6. Husejfe radijAllahu anhu prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, nakostriješene kose. (Muslim, 18/60-61)
7. Enes radijAllahu anhu prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik). (Buhari, 13/91)
A u drugoj predaji stoji: biće pravilno poredana slova: ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman. (Muslim, 18/95)
A u predaji Huzejfinoj stoji: pročitaće ih svaki mu’min, bio pismen ili nepismen.
Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah džele ša’nuhu kako hoće i kad hoće. Taj natpis će vidjeti vjernik svojim okom makar i ne znao čitat, a neće ga vidjeti nevjernik makar znao čitati, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah džele ša’nuhu podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti. (Fethul Bari, 13/100)
Nevevi veli: Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je htio nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti. (Nevevijev komentar na Muslimov Sahih, 18/60)
8. Od njegovih svojstava je i ono što se bilježi u hadisu Fatime bint Kajs radijAllahu anha u priči o Džesasi u kojoj Temim radijAllahu anhu kaže: Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli. (Muslim, 18/81)
9. Imran bin Husajn prenosi da je čuo Resulullaha sallAllahu alejhi we sellem da kaže: Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala. (Muslim, 18/86-87)
10. A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, bilježi se od Ebu Seid el Hudrija da mu je rekao Ebu Sajjad: Zar nisi čuo Resulullaha sallAllahu alejhi we sellem kako kaže: Doista neće imati potomaka? Naravno da sam čuo – reče. (Muslim, 18/50)
Primjetno je da u spomenutim predajama nekad lijevo a nekad desno oko je opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća.
Hafiz Ibn Hadžer smatra da je hadis Ibn Omera u Dva sahiha o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti lijevog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti. (Fethul Bari, 13/97)
Kadi ‘Ijad smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slijepo i pobrisano kao što stoji u Hadisu Ibn Omera radijAllahu anhu a na lijevom oku je gusta koprena, tj. I ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slijepo a drugo dobro oštećeno.
O ovom sublimiranju predaja Nevevi kaže: Ovo je vrhunac ljepote. (Nevevijev komentar Muslima, 2/235)
I to je ono što Ebu Abdullah el Kurtubi smatra ispravnim. (Et Tezkire, 663)
Dedždžalovo iskušenje (fitnet)
Iskušenje zvano Dedždžal je najveće iskušenje od vremena kad je Allah džele ša’nuhu stvorio Adema alejhisselam pa do dana Sudnjega. To stoga što će mu Allah dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći razum.
Spominje se da će sa njim biti džennet i vatra. Njegov džennet je vatra a njegova vatra je džennet. Sa njim će biti rijeka vode, brdo hljeba, narediće nebu kišu pa će pasti, a zemlji bilje pa će niknuti, slijediće ga zemaljske riznice, putovaće zemljom strahovitom brzinom poput kišnog oblaka nošenog vjetrom… i druga neprirodna dešavanja.
O svemu tome govore vjerodostojni hadisi od kojih je i onaj koji bilježi Muslim od Huzejfe radijAllahu anhu da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, kovrdžave kose, sa njim je džennet i džehennem, njegova vatra je džennet a njegov džennet je vatra. (Muslim, 18/60-61)
Također Muslim od Huzjfe bilježi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Znam ja šta će imati Dedždžal, imaće dvije rijeke koje teku, jednu bijelu a drugu rasplamsanu. Ko ugleda jednu od njih neka uđe u onu koju vidi kao vatru, neka se sagne, prodrma glavom i napije se, to je zaista hladna voda. (Muslim,18/61)
U hadisu Nevvas ibn Sem’ana u kojem se spominje Dedždžal, prenosi se da su ashabi rekli: Allahov Poslaniče, koliko će boraviti na zemlji? Četrdeset dana: dan kao godina, dan kao mjesec, dan kao sedmica, a ostali dani poput naših dana. Rekoše: Kojom brzinom će se kretati zemljom? Poput kišnog oblaka nošenog vjetrom, odgovori. Doći će među narod, pozvati ih i oni će mu povjerovati i odazvati mu se, narediće nebesima i kiša će pasti, narediće zemlji i niknuće bilje, vratiće im se stoka sa ispaše na kraju dana nahranjena i sa mnogo mlijeka. Potom će doći narodu i pozvati ih a oni će odbiti njegov poziv pa će on otići od njih. Postaće siromašni bez igdje ičega. Proći će pored ruševine pa će joj reći: Izbaci svoju riznicu blaga pa će ga blago slijediti kao pčele roj. Potom će pozvati mladića punog mladalačke snage, udariće ga sabljom i prepoloviti na dva dijela. Onda će ga ponovo pozvati a on će doći ozarena i nasmijana lica. (Muslim, 18/65-66).
U Buharijinoj predaji od Ebu Seid el Hudrija radijAllahu anhu stoji da je ovaj čovjek kojeg će Dedždžal pogubiti od najboljih ili najbolji čovjek. Doći će pred Dedždžala iz Poslanikovog grada, Medine i reći mu: Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nas je obavijestio Resulullah sallAllahu alejhi we sellem. Dedždžal će reći: Kad bih ubio a potom oživio ovog čovjeka da li biste sumnjali u mene? Ne bismo, rekoše. Pa ga ubi a potom oživi a čovjek mu reče: Tako mi Allaha, sad mi je još jasnije ko si ti. Dedždžal će htjeti da ga ponovo ubije, ali neće to moći učiniti. (Buhari, 13/101)
Spomenuli smo predaju Ibn Madže od Ebu Umame el Bahilija radijAllahu anhu u kojoj Resulullah sallAllahu alejhi we sellem o Dedždžalu kaže: Od njegove smutnje je i to da će reći beduinima (seljacima): Kada bih oživio tvog oca i majku bi li posvjedočio da sam ti ja gospodar? Svakako da bih, reče. Pa će dva šejtana u liku oca i majke progovoriti: O sinko moj, slijedi ga, zaista je on tvoj gospodar.
Molimo Allaha džele ša’nuhu da nas pomogne, i utječemo mu se da nas sačuva od iskušenja.
(Tewhid Blogspot)
Obrada: Put vjernika

Povezani Članci

Back to top button