BosanskiIslamske Teme

Da li dovoljno volimo Allaha i Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s.?

          Vjerovanje u Allaha dž.š je osnova imana, bez iskrenog vjerovanja u Boga čovjekov iman (vjerovanje) je prazan. Pored vjerovanja u Jednoga Boga čovjek je dužan da mu Stvoritelj – Allah bude na prvome mjestu, najdraži i najprjeći od ičega, a zatim nakon Uzvišenog Stvoritelja da mu odmah na drugome mjestu bude Njegov, vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s. Dužnost svakog vjernika je također da više voli svoga Stvoritelja nego li samoga sebe, o ovome Allah dž.š kaže: ‘’Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili vole ih kao sto se Allah, voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha (El-Bekare, 1-165)      

          
Iz prikazanog ajeta Svoritelj je insanu jasno dao do znanja da se više od Allaha ništa ne smije voljeti i da samo iskreni i pravi vjernici više od ičega vole Allaha, dž.š., i da ti iskreni vjernici kojima je Allah, dž.š., na prvome mjestu i oni su Allahu, dž.š., na prvome mjestu i da je to uzajemna ljubav, tako da, oni koji vole Allaha i On će ih voljeti, o ovome nam On Uzvišeni govori u suri Ali Imran: ‘’Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.’’ ( Ali Imran, 31) 
 
           
Također u dio ajeta stoji i sljeđenje Allahovog najdražeg stvorenja Muhammeda alejhis-selam, jer sljeđenjem njega mi ispoljavamo našu istinsku ljubav prema Allahu, dž.š., jer također sljeđenje vjerovjesnika Muhammeda, a.s., jeste sastavni dio vjerovanja.    

            Pored istaknutih ajeta ima i puno hadisa koji govore o istinskoj ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku Muhammedu alejhis-selam, i koliko čovjek treba voljeti svoga Stvoritelja. Jedna od istaknutih predaja jeste i predaja od Enesa ibn Malika, r.a., koji prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:‘’ Kod koga se nadu tri stvari osjetit će slast imana (vjerovanja): Da mu Allah, dž.š., i njegov Poslanik,Muhammed (s.a.v.s) budu draži od svega, zatim, Da voli brata muslimana samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je spasio od njega, kao što mrzi da bude bačen u dzehennemsku vatru.’’(Muttefekun alejhi)  

            Iz ukazanog hadisa vidimo kako čovjek može zadobiti superiornost slasti svoga imana (vjerovanja) i vidimo šta je Allahu najdraže ali na prvome mjestu, kao i uvjek, mora biti Stvoritelj i Njegov Poslanik, a.s., a zatim sve ostalo. Jer ljubav prema Stvoritelju je osnova istinskog i pravog vjerovanja i izvor svih duševnih blagodati i slasti. I dužnost svakog pravog vjernika koji voli Allaha jeste da upućuje i druge da vole svoga Stvoritelja, o ovome ban govori vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s.:’’Upućujte ljude da vole i poštuju Allaha, pa će vas Allah zavoljeti’’       

            Najbolje nas mogu podučiti koliko i kako trebamo voljeti Allaha i Njegovog Poslanika, a.s.,  primjeri iz života ashaba koji su istniski i neizmjerno voljeli Allaha, dž.š., i vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s.:‘’Jednog petka Poslanik, (alejhis-selam) je držao hutbu na minberu kad je u džamiju došao neki beduin povikavši s vrata: ‘’Ja Resulallah, kad će biti sudnji dan’’? Poslanik mu nije ništa odgovorio. Ponovo beduin je upitao:’’Ja Resulallah, kad će biti sudnji dan’’? Poslanik opet nije ništa odgovarao. (A zašto nije odgovarao? Čekao je naređenje Allaha dž.š. jer jedino Allah zna kad će se desiti taj dan. Koji dan je posljednji dan, to zna samo Allah dž.š. i Poslanik s.a.v.s. je čekao odgovor od Njega.) 
       Po treći put beduin upita Poslanika a.s., :’’Ja Resulallah, kad će biti sudnji dan? ’’Tada Džibril a.s., po Bozijoj naredbi dođe do Poslanika s.a.v.s., koji je očekivao odgovor od Gospodara. Džibril a.s. reče:’’O Muhammede (s.a.v.s.) pitaj onoga ko traži odgovor šta je on pripremio za posljednji dan. Pitaj ga! ’’I Poslanik s.a.v.s. postavi beduinu to pitanje. On odgovori: „O Muhammede (s.a.v.s.), ja volim tebe i volim Tvoga Gospodara Svevišnjeg Allaha. I ništa drugo. Imam ljubav prema Gospodaru i ljubav prema tebe’’. Džibril a.s. reče Poslaniku s.a.v.s.: „Odgovori mu Muhammede (s.a.v.s.) da ćete taj beduin i ti biti kao dva prsta jedan uz drugog. On će biti sa tobom i sa Gospodarom zbog svoje ljubavi prema Njemu dž.š., ’’        (Hadis bilezi Imam Muslim)         


            El-Hulejmi, r.a., kaže: “Ljubav prema Muhammedu, s.a.v.s., je sastavni dio imana zbog svega što mu je Allah, dž.š., dao i podario od pohvalnih i lijepih osobina koje nas obavezuju na ljubav prema njemu. Ta ljubav se očituje vjerovanjem u njegovo poslanstvo, priznavanjem tih blagodati koje su mu date, čestim donosenjem saljavat na njega, pokoravajući mu se i slijedeći njegov put. Na taj način ćemo zaslužiti njegov šefaat(zauzimanje), kako bi nas stigla njegova dova i kako bi se radovali sto pripadamo njegovom ummetu, učeći Knjigu (Kur’an) koja govori o njegovim vrlinama. Ko bude radio ovo što smo spomenuli i propise koje se vezuju za to taj je Poslanika, s.a.v.s., uistinu zavolio’’ (Dr.Fuad Sedic, Ogranci Imana 2008, str.80, Sabul-iman, 2/187)           

           Malik ibn Dinar, r.a., kaze: ‘’Preneseno nam je da je Davud, a.s., ucio dovu: ‘’Allahu moj, ucini da mi ljubav prema Tebi bude draza od sluha, vida i blagodati’’            (Suabul-iman, 1/378)
 
       Često čujemo riječi ‘’Moje srce je čisto’’ ili ‘’Ja imam čisto srce’’ – riječi koje se veoma često čuju u društvu i na taj način čovjek želi dati do znanja da je njegova ljubav istinska prema Stvoritelju i ako na niti jedan način ne iskazuje svoju ljubav prema Bogu, dž.š., izuzev riječima da voli Allaha i da mu je čisto srce. Da li su dovoljne samo riječi kako bismo iskazali ljubav prema Allahu, dž.š.?     
            Da bi čovjek iskazao pravu i iskrenu ljubav prema nečemu mora iskazati svo poštovanje, pokornost i poslušnost prema onome koga voli. Ne može čovjek nekoga puno voljeti, a biti mu nepokoran i zato se ljubav prema Allahu manifestuje na taj način sto će čovjek biti pokoran i poslušan naredbama svoga Stvoritelja. Mora izvrsavati sve što mu On Uzvišeni naredio i kloniti se onoga što Mu zabranio u suprotnom nema istinske ljubavi prema Stvoritelju i Njegovom Poslaniku Muhammedu s.a.v.s., i također stalno se sjećati svoga Stvoritelja.   

      Allah na razlicite načine stimulira Svoje robove kako treba zavoljeti Njega a jedan od najboljih načina jeste tipa kada čovjek stalno, neumorno spominje svoga Stvoritelja i danju i noću  i zahvalan mu je na svaku blagodat koju mu On Uzvišeni dao. Jer u suri Ahzab kaže Milostivi :’’O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i jutro i naveće Ga veličajte’’ (El-Ahzab,41-42)
     O ovom ajetu u svome tefsiru kaže jedan od poznatih mufesira Imam Kurtubi :’’Allah, dž.š., je naredio vjernicima da Ga puno spominju i budu Mu zahvalni na blagodiatima kojima ih je opskrbio. Allah, dž.š., za zikr nije odredio neku vremensku granicu u jednom danu i noći. To je, inače, lagahan ibadet za koji se dobija velika nagrada. Abdullah ibn Abbas, r.a., kaže: ‘’Nema niko opravdanje da ne spominje Allaha dž.š., (zapostavi zikr), osim onaj kome je pamet pomucena.” Dalje se u tefsiru kaže: Zaposlite jezike spominjanem Allaha, dž.š., u svakoj zgodnoj prilici. Neka izgovaraju: Subhanellah, Elhamdulilah, La ilahe il-lallah, Allahu Ekber!’’ Mudžahid kaže:” Ovu vrstu zikra i ove riječi moze izgovarati i onaj koji ima abdest i onaj ko ga nema, pa čak i nečista osoba (osoba koja se mora okupati).” (Kurtubijev Tefsir, 14/192)          

            Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov, Poslanik, alejhis-selam rekao:‘’Allah Uzviženi kaže: ‘’Ja sam uz Svoga roba sve dok Me spominje i svojim usnama to izgovara’’(Hadis prenosi Ibn Madze i Ibn Hibban)

    Iz svega navedenog možemo zaključiti da nema hairli života bez istinske ljubavi prema Allahu, dž.š., i Njegovog miljenika Muhammeda, s.a.v.s., i da je čitav naš život zasnivan na temeljima ljubavi prema Stvoritelja i Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., i zato Gospodaru Svjetova, Tebi upućujemo dovu, podari Tvojim robovima iskren iman i počasti ih ljubavlju prema Tebi i Tvome miljeniku i našem najdražem Poslaniku Muhammedu s.a.v.s.

Autor: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button