BosanskiIslamske Teme

ALLAHOVO NAJDRAŽE I NAJSAVRŠENIJE STVORENJE           

ČOVJEK ALLAHOVO NAJDRAŽE I NAJSAVRŠENIJE STVORENJE


         Kada bismo pokušali nabrojiti sve što je Allah stvorio, ne bismo to mogli učiniti čak i da cijeli svoj život posvetimo tome. Uz to, sve što je Allah, dž.š., stvorio ima i neku ulogu u postojanju, nosi u sebi neku mudrost. Gospodar Uzvišeni  čovjeka je pak odlikovao nad svim drugim stvorenjima, I sve što je stvorio na ovome svijetu, stvorio je radi čovjeka i potčinio ga njemu, učinivši ga na Zemlji svojim namjesnikom.
         Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: A kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti…!” (El-Bekare, 30)  
Ovaj namjesnik je, dakako, čovjek kojeg je Gospodar postavio kao suverena na ovom svijetu i ukazao mu čast i ljubav. Gospodar Milostivi je naredio melekima da učine počasnu sedždu Ademu, a.s., kako bi ukazao na čovjekovu vrijednost. I kada rekosmo melekima: “Učinite sedždu Ademu!”, oni padoše na sedždu, izuzev Iblisa… (El-Bekare, 34)
   
        U Buhariovom Sahihu se navodi predaja u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da je vidio i Bejt Ma’mur (Nebesku Kabu) i Ibrahima, a.s., graditelja zemaljske Kabe, naslonjenog leđima na nju. “U ovu Nebesku Kabu svaki dan uđe 70 hiljada meleka koji u njoj ibadet čine i ne vraćaju se odatle sve do Sudnjega dana.”(Sahihul Buhari,6/103, br.2207)

        Radi se o zastrašujuće velikom broju: 70 hiljada meleka u tu Kabu ulazi svakoga dan da u njoj ibadet čine Gospodaru i ne vraćaju se odatle do Sudnjega dana! Ne znamo da li su I neki od njih, ili svi oni, bili prisutni kada je Gospodar naredio da se učini sedžda prvom čovjeku, Ademu, a.s.,  ali možemo pretpostaviti da ih je i tada bio velik broj, što ukazuje na vrijednost tog novog stvorenja koje je uvedeno u postojanje. Meleki su Allahova stvorenja koja su stvorena prije čovjeka, oni nikad ne griješe, uvijek su pokorni i čine ibadet Gospodaru Svevišnjem, dok čovjek griješi, često je nepravedan, nepokoran Njegovim naredbama, čak i sasvim zaboravi svoga Gospodara, dž.š. I pored te razlike između meleka i čovjeka, Uzvišeni Allah je uzdigao čovjeka na veći nivo i od Njemu bliskih meleka zatražio da mu izraze svoje poštovanje – to ukazuje na potencijale koje čovjek nosi u svome biću i koje je u stanju razviti do visokog nivoa. Istovremeno, ukazuje i na to da čovjek ima, ili će imati u budućnosti, tako važnu ulogu u egzistenciji da je mi iz ove perspektive ne možemo ni naslutiti. 


Čovjekov um, najveća blagodat    

Najveća blagodat koju je Uzvišeni Stvoritelj  podario čovjeku jeste um, čovjekov mozak, razum, s kojim ga je učinio savršenijim od svih ostalih stvorenja. Čovjekov mozak je taj koji treba da upravlja čovjekom tokom čitavog života, da mu omogućava da razlikuje dobre i loše stvari; on ga čini ga čini uspješnim ili nazadnim, daje mu snagu da upravlja tijelom – jednom riječju čovjek njime prosuđuje sve tokom svojega života, dok druga Allahova stvorenja nemaju takvu savršenu blagodat.Čovjekov mozak posjeduje više od 150 milijardi ćelija, a kada bismo pokušali samo brojati od jedan do 150 milijardi bilo bi nam potrebno više od 5 hiljada godina.U svakoj od ovih ćelija u čovjekovom mozgu nalazi se milion novih ćelija, dok u svakoj od ovih milion nalazi se milion novih koje služe čovjekovoj memoriji. Čovjekova memorija ima sposbnost koncentracije na sedam informacija u jednom momentu, i ima kapacitet da primiti više od 2 miliona informacija u sekundi, dok brzina razmišljanja prelazi brzinu svetlosti od 300 hiljada kilometara u sekundi. Veoma je začuđujuće da ima onih koji kažu za sebe da imaju slabu memoriju, da im je teško pamtiti.   


Fizička blagodat koja je data čovjeku      

        Uzvišeni Gospodar  je čovjeka oblikovao i učinio ga najsavršenijim bićem na ovom dunjaluku, dao mu sve ono što mnogim drugim stvorenjima nije dao. O ovome nam On u Časnom Kur’anu kaže: Zaista smo čovjeka stvorili u skladu (obliku) najboljem.(Et-Tin, 4)         Allah, dž.š., je čovjeka stvorio “svojom rukom”, dok je druga stvorenja stvorio riječju “kun” (budi).

Kada su u pitanju fizičke blagodati koje su podarene čovjeku, ovdje ćemo ukazati samo na neke od njih. Allah, dž.š., je čovjeku omogućio da svojim očima raspoznaje 10 miliona boja i vise; da dnevno pomjera oči 18 hiljada put kako bi očuvao elektromagnetnu jačinu koju posjeduje, čime omogućava sebi da vidi veoma jasno; voda koja se nalazi u čovjekovim očima, slana voda koju ispušta suzama, sprječava napad mikroba i insekata da oštete vid; čovjekov nos omogućava da prepozna više od 2 hiljade različitih mirisa, dlačice koje se nalaze u  njemu pročišćavaju vazduh kojim hranimo naš mozak i moždane ćelije; usta i jezik nam omogućavaju da prepoznajemo raznovrsna jela i pica; čovjekova pljuvačka potpomaže sistemu varenja (kuhanja) hrane tokom prehrane… Ima još puno blagodati koje je Allah, dž.š., dao čovjeku a da čovjek i ne zna za mnoge od njih. Sve ovo je samo jedan sićušan dio naše usavršenosti u odnosu na druga stvorenja. Time smo i mnogo više obavezani od njih, te odgovorni za svoje postupke. Stoga smo dužni Gospodara koji nas je stvorio, koji nam je dao sve ove blagodati, slaviti i biti Mu pokorni. Time ćemo Mu izražavati zahvalnost na darovima kojima nas je obasuo i, k tome, imati lijep život na ovome svijetu i biti sretni na ahiretu.


     Zahvalnost na Allahovim Blagodatima  


      Uzvišeni Allah deli ljude na dvije skupne na zahvalne i nezahvalne pa kaže: 
      “Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je dali će zahvalan ili nezahvalan biti’’(Ed-Deher,3.)
         Postoje puno vrste zahvale Gospodaru, zahvala srcem, jezikom, djelima, trajnim  ibadetom itd…, zahvalnost srcem jeste ubedženje da je svaka blagodat od Allaha Dz.š., zahvalnost jezikom jeste na svaku blagodat koju nam je dao Gospodar zahvaliti mu rječima ‘’El-Hamdulillah-Zahvala pripada Allahu.’’ 
 Zahvalnost djelima iskazuje se pridrzavanjem Njegovih propisa i pokoravanje samo Njemu.Zahvala djelima jeste da se svaka blagodat upotrjebi u pokornost Allahu, a ne u grjehu.           
        Rek je poslanik s.a.v.s:‘Allah voli da vidi tragove Svojih blagodati na Svome robu’’(Šerhu erbeine nevevije, str. 351)     

        Trajni ibadet je najbolja zahvalnost Gospodaru na ovom dunjaluku, jer čovjek pored toga što je stvoren živjeti na ovom dunjaluku, stvoren je ciniti ibadet Gposodaru s.v.t., obavljati namaze, postiti ramazan, davati zekat, obavljati hadzdz i raditi sve ono što mu prepisuje Uzvišeni Gospodar, jer je ovo dunjaluk rada i truda kako bismo stekli Allahovu ljubav,i Njegovu Milost na Sudnjemu danu. Smrču prestaju sva ta zaduzenja. Kakve koristi mi imamo od zahvalnosti Gospodaru s.v.t? Zahvaljivanjem Gospodaru sticemo sve više i više Njegovu ljubav prema nama. Allah ne kažnjava one koji Mu zahvaljuju, jedna od najtežih stvari koja će biti vrijedna na Mirazu jeste onaj koji je bio zahvalan Gospodaru na blagodatima koje su mu darovane.

Autor: Dr. Mirsad Aslani      


Povezani Članci

Back to top button