Islamske Teme

ALLAHOVE ZABRANE U POGLEDU BRAKA

Podijeli s drugima

O zabrani činjenja nemorala

Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur’anu imenom ” fevahiš” – razvrat i “zina” – blud, radilo se to između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se radilo da osoba sama sa sobom to čini na način da svojom rukom ili na drugi način, izaziva sebi strast, i tako oponaša činjenje bračnoga čina.

Allah, subhane we te’ala zabranjuje i približavanje bludu, a kamoli sam čin bluda i kaže:

“Ne približavajte se bludu. To je zaista razvrat i ogavno. Loš je to put.” (Sura El-Isra’, ajet 32)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Koga zateknete da čini ono što je činio Lutov narod, ubijte i onoga ko to čini i onoga kome se to čini.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Dakle, ovaj ajet nam govori, o obaveznosti klonjenja svega što vodi u blud, tj. onoga što podstiče da se blud čini, bilo gledajući, bilo dodirujući, idući, trošeći imetak na tom putu, bilo miješajući se sa ženama koje nam nisu mahremi ili na bilo koji drugi način.

O zabrani odricanja od ženidbe i udaje

Islam nam zabranjuje i sprečava da se odričemo ženidbe i udaje. To se u islamu naziva tebettul – celibat, tj. da čovjek odluči da se neće ženiti i djevojka udavati.

Kaže Allah subhanehu we te’ala:

“Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Sura En-Nur, 32)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Ko bude imao uslove za ženidbu pa se i pored toga ne oženi, taj nije moj sljedbenik.” (Teberani)

Zabrana o kastriranju

Zabranjeno je čovjeku da vrši kastriranje ili škopljenje, kako bi se odvratio od ženidbe. Razlog zabrane je zbog toga što je to štetno po čovjeka, a drugo što je u suprotnosti sa našom vjerom. Jer Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala, koji nas je stvorio, najbolje zna nas i naše prohtjeve, želje, nade i htijenja, pa kad je dao da budemo onakvi kakvi jesmo, zašto da to mijenjamo, kada nas Allah, subhabe we te’ala usmjerava na to rekavši: Udavajte neudate i ženite neoženjene…

Dakle, Allah, je dao čovjeku želju i volju za brakom, za drugim polom, pa ukoliko čovjek bude imao mogućnosti da se oženi a to ne učini bit će griješan, a ako svoju prirodnost, koju već ima, kao zdrav čovjek, spriječi kastriranjem, to je još teže.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: Ko bude u mogućnosti da se oženi, pa se ne oženi, nije od nas.

Zabrane o ženidbi bližnje rodbine

Zabranjeno nam je, po kur’anskom ajetu, da ženimo naše majke, kćeri, sestre, sestre očeva naših, sestre majki naših, bratične naše, sestrične naše, pomajke naše koje su nas dojile, sestre naše po mlijeku, majke žena naših, pastorke koje se nalaze pod našim okriljem od žena naših s kojima smo imali bračnu vezu, žene naših rođenih sinova.

Kaže Allah, subhane we te’ala:

“Zabranjuju vam se majke vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre majki vaših, i bratične vaše i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojim ste imali bračne odnose – ako s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh; i žene vaših rođenih sinova, i da dvije sestre sastavite, osim što je ranije bilo! A llah doista prašta i milostiv je.” (Sura En-Nisa, ajet 23)

Zabranja o privlačenju pažnje zveckanjem obuće

Zabranjeno je ženama da idu ulicom zveckajući svojom obućom. U vremenu najbolje generacije običaj je bio da žene nose nakite na svojim nogama, pa dok bi hodile nakit bi zveckao čime bi privlačile pažnju. Današnje žene to rade na drugi način, npr, obućom koja zvekeće.

Kaže Allah, subhane we te’ala: “… i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova…” (Sura En-Nur, ajet 31)

Zabrana o ženidbi više od 4 žene

Zabranjeno je da čovjek u jednom šerijatskom braku sastavi više od četiri žene. Dakle, ono što je dozvoljeno čovjeku, je da šerijatskim brakom, podjednakim pravima sastavi kod sebe četiri žene. U tom pogledu Allah, subhabe we te’alla kaže: Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri…” (Sura En-Nisa, ajet 3)

Zabrana ženidbe nemuslimanki

Zabranjeno je ženiti nemuslimanke, ili one koje obožavaju lažna božanstava, ili one koje slijede komunističku ideologiju, itd. Dozvoljeno je ženiti muslimanke ili ehli kitabijke (židovke i kršćanke) pod određenim strogim uslovima koje šerijat propisuje, a to je da one nisu od naroda koji se bori protiv muslimana, niti da musliman živi i boravi u takvom mjestu, gdje postoji realna opasnost da će djeca iz toga braka zalutati i otići u drugu vjeru.

Kaže Allah, subhabe we te’ala:

“Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici, uistinu je vjernik rob bolji od mnogobošca, makar vam se i dopao…” (Sura El-Bekare, ajet 221)

Za ženidbu ehlul-kitabijki Allah subhanehu we te’ala kaže:

“…i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas…” (Sura El-Maide, ajet 5)

Muslimanci je zabranjeno da se udaje za bilo koga osim za muslimana, onoga koji ističe da je musliman svojim šehadetom i to potvrđuje svojim djelima.

U slučaju da se žena ili muškarac odreknu Allahove vjere

U slučaju da se žena ili muškarac odreknu Allahove, subhanehu we te’ala, vjere, bilo da govori protiv Allaha, ili da niječe propise vjere, ili da radi ono što ga izvodi iz Islama, takva osoba će se upozoriti, a nakon toga ako ne htjedne da se ispravi, muslimanu ili muslimanki nije dozvoljeno ni jedan trenutak, nakon toga, da ostane u braku sa takvom osobom.

O zabrani šigar braka

Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala zabranjuje brak koji se zove šigar. To je brak gdje se staratelji dogovore, da jedan drugome da, kao ženu, njegovu štićenicu, s tim da se među njima poništi mehr. To je zulum i strogo je zabranjeno u islamu. “Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem zabranio brak šigar.” (Muslim)

O zabrani mut’a (privremenog) braka

Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala zabranjuje brak koji se zove mut’a, a to je privremeni brak. On se zasniva na tome da se prilikom sklapanja braka dogovori period trajanja tog braka. Rekao je Resul sallallahu alejhi we sellem: “Ljudi, bio sam vam dozvolio privremeni brak. Međutim, taj brak je Allah zabranio do Sudnjeg dana. Kod koga budu žene koje je oženio ovim brakom neka je pusti. Od njih nemojte uzimati ništa od onoga što ste im dali.” (Muslim)

O zabrani sklapanja bračnog ugovora bez skrbnika i svjedoka

Zabranjeno je sklopiti brak ili dogovoriti bračni ugovor osim sa starateljem i dva svjedoka. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih svjedoka.” (Ahmed, Albani kaže da je sahih, El-Irva)

Zabranjeno je da žena uda ženu

Zabranjeno je da žena uda ženu ili da se žena uda sama. Ebu Hurejre prenosi da je Resul sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Žena ne može udati drugu ženu niti može udati samu sebe.” (Ibn Madže, Albani kaže da je sahih, 1882)

ženidbi, a prethodno ne vidjeti mladu

Nije preporučeno oženiti ženu ne vidjevši je prethodno. Takav brak donosi sa sobom velike probleme, koji čak uzrokuju razvod braka. Islam nas uči da se dvoje mladih trebaju upoznati. Mladoženja treba da zna koga ženi i mlada za koga se udaje. Poznato je da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem vratio Omera da vidi ženu koju ženi, nakon što mu je on saopćio da se ženi, a da nije vidio mladu. Prenosi se da je Resul, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada neko od vas hoće da zaprosi neku ženu, ako može da kod nje vidi ono što ga privlači da se njome oženi, neka vidi.” (Hakim, Ebu Davud )

Zabranjeno je udati udovicu bez njenog pristanka

Zabranjeno je da se udaje udovica dok se ne upita za savjet, a ona koja prije nije bila udavana zabranjeno je da se uda dok se od nje ne zatraži dozvola, a njen pristanak za taj brak može biti riječima ili šutnjom. Dakle, i šutnja kod nje prihvata se kao odobrenje, a to je zbog stida djevojke da govori o tim stvarima. Rekao je Resul sallallahu alejhi we sellem: “Udavana žena se ne udaje dok se ne upita za njeno mišljenje, a djevica dok se od nje ne zatraži dozvola za udaju. Upitali su ashabi: Kakva je njena dozvola? Rekao je: Da prešuti.” (Hakim, Ebu Davud)

Ovdje vidimo da udovica mora izraziti svoj pristanak riječima, a djevojka može i šutnjom.

Zabranjeno je (ponovo) oženiti se ženom koju je čovjek prokleo pri razvodu

Zabranjeno je čovjeku oženiti se ženom koju je rastavio vrstom rastave zvanom lian, tj. da je proklete u zakletvi. Rekao je Resulullah sallallahu alejhi we sellem: “Supružnicima, koji se pri zakletvi međusobno prokunu i rastave, nikada više nije dozvoljeno ponovo se vjenčati.” (Ebu Davud, Malik)

Zabranjeno je zaručiti djevojku koja je već zaručena

Zabranjeno je muslimanu da traži zaruku na zaruku, tj. zaruku koju je već tražio njegov brat, musliman, osim ako ovaj ostavi ili mu dozvoli.

Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: Vjernik je brat vjerniku. Zato mu nije dozvoljeno nametati se na kupovinu svoga brata, niti zaručivati osobu koju je zaručio njegov brat, sve dok sam ne odustane.” (Muslim)

Zabrana o traženju zaruke dok je žena u periodu iddeta – pričeka

Zabranjeno je da se traži zaruka od žene udovice, u periodu iddeta (pričeka), koji traje četiri mjeseca i deset dana ili dok se ne porodi, ako je trudna. Dakle, zabranjeno je da se direktno prosi, a nema smetnje da se kaže indirektno ili na neki način posredno nagovijesti, da će poslije pričeka biti prošena, kao da joj se kaže: tebi slična je tražena među muslimanima ili tebi slična lahko će naći sebi muža, itd. (ovo važi u slučaju udovice, a ne i razvedene žene čiji je muž živ, op.PV)

Kaže Allah: “I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče…” (Sura El-Bekare, ajet 235)

Isti slučaj je sa ženom, koja je rastavljena od svoga muža, ali je u periodu pričeka, tj. u periodu tri mjesečna pranja, jer ima i postoji mogućnost da je njen muž vrati sebi, a on joj je preći i ona je njemu preča jer znaju tajne jedno drugoga. Njen muž je može vratiti riječima: vraćam te sebi ili sada si moja žena ili da je vrati djelom, tj. da se sastane sa njom. A ako je ovaj pusti tako da istekne iddet, u tom slučaju je dozvoljeno drugom muslimanu da je prosi . (Ako je žena u periodu pričeka zbog razvoda, nije dozvoljeno ukazivati na brak ni direktno ni indirektno, jer je ona još uvjek žena prvog muža, op. rec)

Zabranjeno je da puštenica izlazi iz kuće svoga muža

Zabranjeno je da puštenica izlazi iz kuće svoga muža, tj. nakon što je puštena, da odmah napusti kuću i da ide roditeljima, da tamo stanuje. U tom slučaju žena mora boraviti u kući muža, koji ju je pustio, tri mjesečna pranja, bez obzira do kakve mjere je došlo razilaženje među njima i do kakve svađe je to dovelo. Mnogi u ovome pogledu ili ne znaju ili griješe, pa odmah nakon puštanja žene, sutradan, šalju je kući njenih roditelja ili njene rodbine. Kaže Allah:

“Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio – želeći zadovoljstvo svojih žena? A Allah mnogo prašta i milostiv je.” (Sura Tahrim, ajet 1)

Zabranjeno je vratiti ženu nakon trećeg puštanja

Dozvoljeno je pustiti dva puta ženu. O tome Kur’ an kaže: “Puštanje je dva puta.” Dva puta čovjek ima mogućnost da puštenu ženu vrati sebi, a treći put ako je pusti, pa mu istekne period čekanja (iddet), i ne vrati je, u tome slučaju nije mu dozvoljeno da je ponovo vraća, osim ako se ona uda za drugog čovjeka, sa kojim živi potpuno ispravno šerijatskim brakom, pa ako je ovaj pusti, tek tada je
dozvoljeno da se vrati prvome mužu.

Kaže Allah: “A ako je i opet pusti ona mu se ne može vratiti što se neće za drugog muža udati…” (Sura El-Bekare, ajet 230)

Zabranjeno je da muž čini nepravdu ženi, kako bi se ona otkupila od njega i dobila razvod

Zabranjeno je da muž čini nepravdu ženi u braku, da bi je tom nepravdom prisilio na otkupljenje i kako bi tražila hul’a – razvrgnuće braka pod uslovom da ona plati ili vrati mehr, dok je dozvoljeno, da žena, dobrovoljno, da nadoknadu mužu ako ona hoće razvod braka. U tom smislu se navodi slučaj Sabit b. Kajsove žene koja je došla Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, u vezi sa svojim mužem i rekla: ”Allahov Poslaniče, ne nalazim mu mahane ni u ponašanju ni u vjeri, ali mi se ne sviđa nezahvalnost u islamu. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upita: “Hoćeš li mu vratiti vrt.” Odgovori: Hoću, na što je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao njenom mužu: Uzmi vrt i pusti je jednim talakom.” (Buhari)

Zabrana skrivanja trudnoće od muža

Zabranjeno je ženi koja se rastavila od muža sakrivati ono što joj je Allah subhane we te’ala stvorio u njenoj utrobi, tj. da prikriva začeće. Kaže Allah: “…i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u drugi svijet vjeruju!…”

Zabrana o poigravanju sa razvodom braka

Uzvišeni Allah zabranjuje poigravanje razvodom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem čuvši kako je jedan čovjek pustio svoju ženu sa tri talaka u jednoj riječi, žestoko se naljutio i rekao: “Zar se izigrava sa Allahovom Knjigom, dok sam još među vama?!” (Nesai, Ibn Kesir kaže da je sa dobrim senedom)

Zabrana o sprečavanju puštenice da se vrati mužu

Allah, subhanehu we teala, zabranjuje staratelju da sprečava štićenicu da se vrati mužu koji ju je pustio nakon isteka ideta – pričeka. Roditelji ne smiju sprečiti svojoj kćerci povratak mužu ukoliko to ona zatraži. Sestra Ma’kila b. Jesara se razvela od muža i poslije izvjesnog vremena, kad je iddet istekao, njen bivši muž Ehu Bedah je predložio da se ponovo vjenčaju i ona je pristala. Njen brat se tome suprotstavio. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je pozvao Ma’kila i rekao mu: “Ako vjeruješ u Allaha, nemoj braniti svojoj sestri da se ponovo uda za svog bivšeg muža.” (Buhari)

O zabrani kuđenja mladenaca

Zabranjeno je da se žena čovjeku nakudi i da se čovjek ženi nakudi. Tako što dotična osoba priča ženi kakve su druge žene, a one u biti nisu takve i predstavlja da su one savršene i bezgriješne, tako da taj čovjek počne mrziti svoju ženu i tražiti kod svoje žene savršenstvo koje ni kod jedne žene nema. Čovjek počne progoniti svoju ženu i počne je na neki način odbacivati od sebe dok ne dođe do razvoda.

Ovo se odnosi i na žene koje kazuju o drugima muškarcima i čije kazivanje proizvode iste posljedice. Islam zabranjuje, također, ženi da traži od muškarca da pusti svoju zakonitu ženu, ili da ostavi zaruku koju je učinio, da bi se ona udala za toga čovjeka. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Nije dozvoljeno da se jedna žena za nekoga uda na račun razvoda sa drugom ženom.” (Ahmed)

Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene

Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu Resulullaha sallallahu alejhi we selm, šejtanu i šejtanki, koji se na putu sastaju i obave svoju potrebu, a ljudi gledaju u njih. Te stvari se ne pričaju. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Najgore mjesto na Sudnjem danu, kod Allaha će imati čovjek koji se tjelesno sjedini sa svojom ženom i ona s njim, a potom počne širiti njene tajne.” (Muslim)

Zabranjeno je trošiti imetak muža bez njegove dozvole

Zabranjeno je ženi da troši bilo šta iz imetka svoga muža osim sa njegovom dozvolom. Osim u slučaju da čovjek, zadužen porodicom, ne izvršava svoje šerijatom propisane obaveze. U tome slučaju dozvoljeno je ženi da uzme za potrebe sebe i svoje djece samo u onolikoj mjeri koliko je to potrebno, u toj mjeri kada bi neko saznao da je niko ne bi zbog toga ukorio. U osnovi žena neće udijeliti sadaku, a kamoli u bilo što drugo potrošiti iz imetka svoga muža osim s njegovom dozvolom, ili u slučaju da joj on odobri općim, načelnim, odobranjem.

Hind, žena Ebu Sufjana, je rekla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we selm: “…Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan je poškrt čovjek. Da li je meni zabranjeno da trošim na njegovu djecu imetak bez njegove dozvole? Poslanik sallallahu alejhi we sellem, joj reče: “Nije ti zabranjeno da trošiš, ali umjereno.” (Muslim)

Zabranjeno je imati odnos sa ženom u periodu menstruacije

Zabranjeno je imati odnos sa ženama u periodu njihovog mjesečnog pranja. Nema smetnje da čovjek živi sa ženom u tom mjesečnom periodu, ali se ne smije sa njom sastajati, tj. da ima spolni odnos. Kaže Allah, subhanehu we te’ala:

“Pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: To je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju…” (Sura El-Bekare, ajet 222)

Zabranjeno je imati odnos sa ženom u analni otvor

Zabranjeno je da čovjek ima odnos sa ženom u analni otvor, jer Uzvišeni Allah, to nije stvorio zbog toga, a u tome je zdravstvena šteta po obje osobe. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Ko imadne odnos sa ženom u zadnjicu, Allah ga na Sudnjem danu neće ni pogledati.” (Tirimizi)

Zabranjeno je izbjegavati postelju svoga muža

Zabranjeno je ženi izbjegavati postelju svoga muža. Ako to čini bez šerijatskog opravdanja, meleki je proklinju. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju, a ona ne dođe i čovjek zaspi ljut na nju, meleki će je proklinjati sve dok ne osvane.” (Muslim)

Zabranjeno je opisivati ljepotu žena svome mužu

Zabranjeno je ženi opisivati ljepotu žena svome mužu izuzev iz vjerski opravdanog razloga, poput braka, i sl. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Nije dozvoljeno ženi koja se druži sa nekom ženom da je opisuje svome mužu kao da je on sam gleda.” (Mutefekun alejhi)

O zabrani homoseksualizma

Homoseksualizam je zabranjen, svejedno radilo se o ženama ili muškarcima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Allah neće pogledati u čovjeka (na Sudnjem danu) koji polno opći sa muškarcem ili sa ženom na njenu stražnjicu.” (Tirmizi, Albani kaže da je sahih, “El-Džami’ es-sagir”)

Zabranjeno je uznemiravati ženu koja bijaše nepokorna mužu, pa se pokajala

Islam zabranjuje čovjeku da uznemirava ženu, koja se pokajala zbog svoje nepokornosti mužu. Kaže Allah, subhanehu ve te te’ala: “…A one čije se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im nepravdu ne činite…” (Sura En-Nisa, ajet 34)

O zabrani uzimanja ženinog mehra (vjenčanog dara)

Zabranjeno je čovjeku da uzme bilo šta od mehra svoje žene, osim sa njenim dobrovoljnim pristankom. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “I draga srca ženama darove njihove dajte; pa ako one budu dobre prema vama poklanjajući vam nešto, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte!”

Zabranjeno je govoriti supruzi: “Ti si mi kao majka, ili ti si mi kao sestra”

Zabranjeno je da čovjek svoju ženu pusti riječima: “Ti si mi kao majka, ili ti si mi sestra”. Ovo je od džahilijetskih vrsta puštanja žene, a ko to učini ne smije se približiti svojoj ženi dok ne učini kefaret, dok se ne otkupi zbog toga. Ako bi slučajno rekao ili iz dragosti prema svojoj ženi, ovo ne spada u ovu zabranu, ali u svakom slučaju to treba izbjegavati. Na riječi koje jedan čovjek uputi Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: “Svoju sam ženu uporedio sa majkom, pa sam sa njom imao spolni odnos prije nego što sam učinio kefaret.” Rekao mu je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Allah ti se smilovao, a šta te je na to navelo! Nemoj joj se više približavati sve dok ne uradiš ono što ti je Allah naredio.” (Tirmizi i ocjenjuje ga kao sahih)

Zabranjeno je praviti razliku među svojim ženama

Zabranjeno je čovjeku da, ako je u braku sa više od jedne žene, da bude skloniji jednoj nego drugoj, da jednu pazi i poštuje, a drugu da zapostavlja.

Kur’anski ajet kaže: “…Ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom…” (Tirmizi i ocjenjuje ga kaku sahih)

Pravda se ovdje ogleda u jednakom trošenju na žene i jednakim postupcima prema njima.
Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: “Ko ima dvije žene pa prema jednoj od njih bude više naklonjen, na Sudnji dan će doći vukući jednu stranu, ili naget na jednu stranu.” (Tirmizi i ocjenjuje ga kao sahih)

Ovdje se ne odnosi na srčano izjednačavanje, jer srcem svojim čovjek ne može vladati i ne može sve jednako voljeti, ali to ne smije njima otvoreno pokazivati, da bi jedna primijetila prisnost prema drugoj.
Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala. kaže: “Nećete bite u potpunosto pravedeni prema svojim ženama makar to nastojali…” (Sura En-Nisa, ajet 129)

Ajet se odnosi na ljubav, a time čovjek ne može u potpunosti vladati.

Zabranjeno je ženiti ženu da bi je dozvolio prvom mužu

Zabranjeno je čovjeku da se ženi ženom, da bi je dozvolio njenome prvom mužu, tj. ženom koja je već tri puta puštena, pa je ne smije njen prvi muž oženiti dok se ona ne uda za nekoga drugoga, pa ako je ovaj pusti ona se može vratiti prvome mužu. U ovom slučaju brak mora biti potpun i ispravan šerijatski, pa ako je on razvede onda se može udati za prvog muža. (Tirmizi, ocjenjuje ga kao sahih)

Od Ibn Mes’uda, r.a, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, je prokleo i onoga ko oženi ženu da bi se mogla ponovo vratiti svome mužu i onoga za koga se to radi.”

Zabranjeno je da žena izađe iz kuće našminkana

Zabranjeno je ženama da se šminkaju i da se mirišu prilikom izlaska iz svojih kuća, tj. da budu istaknute u društvu, tako da privlače njihovu pažnju i budu zavodljive, na bilo koji način.

Kaže Allah: “Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim…” (Sura En-Nur, ajet 31)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “…Žena koja se namiriše i lijepo nakiti u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, griješna je zbog takvog postupka, kojim može izazvati pobudu i odvesti u blud.” (Ahmed, Tirimizi)

Zabranjeno je pripisivati svoju djecu nekom drugom

Zabranjeno je ženama da pripisuju svoju djecu nekome drugom osim svojim muževima, kao što je zabranjeno da svojim muževima poturaju tuđu djecu, kao njihovu.

Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: “Nijedna se žena koja drugome podvali tuđe dijete, nema čemu dobru kod Allah nadati. Takvu on nikada neće uvesti u Džennet.” (Ebu Davud, Nesai i Ibn Madže)

Zabranjeno je činiti štetu mužu svojim djetetom

Zabranjeno je ženi da čini štetu mužu svojim djetetom i da muž čini štetu ženi svojim djetetom. Tako što će žena odvojiti dijete nakon rastave braka od sebe kako bi nanijela štetu njegovom ocu, koji će ga odgajati. Žena nema pravo odvajati dijete od sebe dok mu daje mlijeko bez kojeg najčešće ne može živjeti.

Žena ne smije nanositi štetu djetetu da bi se na kraju šteta nanijela njenom mužu koji ju je pustio. Nakon što nahrani djete, ona ga može od sebe odstraniti, ukoliko ne želi s tim, da ne učini štetu njegovom ocu. Otac također nema pravo oduzeti dijete od njegove majke, kako bi joj nanio štetu. Tj. ni on neka ne uzima dijete od nje kako bi joj štetu nanio. To navodi dio tabiina i drugi učenjaci.

Uzvišeni Allah: “Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine ako žele da dojenje bude potpuno! Otac djeteta dužan je hraniti ih i odijevati na uzoran način. Niko se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije nanijeti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta!”

Zabrana o putovanju bez mahrema

Zabranjeno je da žena sama putuje bez svoga mahrema. (Preneseni su hadisi koji spominju dan i noć u svakom slučaju. Učenjaci su rekli da sve što se naziva putovanjem ulazi u ovu zabranu, op. rec.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Ne putuje žena preko tri dana osim sa mahremom.” (Buhari)

Također kaže: “Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da putuje dužinu tri noći, osim sa svojim mahremom.” (Muslim)

Zabranjeno je rukovati se sa ženama koje nisu rodbina

Zabranjeno je da se muškarci rukuju sa ženama.
Kaže Aiša, r.a: “Tako mi Allaha, nije dotakla ruka Resululahova, sallallahu alejhi we sellem, prilikom uzimanja prisege, niti jednu ženu. Njegova prisega je bila riječima tako što je rekao ja uzimam prisegu od vas na to i to.” (Buhari)

Zabranjeno je osamljivanje sa ženom koja nije mahrem

Zabranjeno je čovjeku da se osamljuje sa ženom koja mu nije mahrem i obratno. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom, osim ako mu nije zabranjena rodbina.” (Mutefekun aljehi)

Zabranjeno je dozvoljavati nemoral svojoj porodici

Zabranjeno je po Islamu najstrožije, čak je i Džehennemom zaprijećeno (dejjusu) osobama koji namaju osjećaja prema onima koje mu je Allah, subhanehu we te’ala, u povjerenje dao, tj. da čovjek bio brat, otac ili neko od mahrema gleda nemoral svoje porodice, žene, majke, sestre ili kćeri i da mu je to svejedno i da ne obraća pažnju na to. Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: ”Trojici je Allah zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je neposlušan prema svojim roditeljima i osobi koja svojoj ženi odobrava razvrat.” (Ahmed)

Zabranjeno je gledati u ono što je zabranjeno

Zabranjeno je ženi i čovjeku da gleda što je Allah, subhanehu we te’ala zabranio. Kao što je zabranjeno da se prvi pogled vraća i da na taj način nastavi gledati u ono što je haram. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “Reci vjernicama neka obore poglede svoje…” (Sura En-Nur, ajet 31)

Zabrana o kidanju rodbinskih veze

Zabranjeno je muslimanima da kidaju rodbinske veze. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi we selm: “Neće ući u Džennet onaj ko bude kidao rodbinske veze.” (Buhari)

Zabranjeno je provirivati u kuću svoga brata

Zabranjeno je provirivati, kroz ključaonicu ili na drugi način, u tuđe kuće kad se traži dozvola za ulazak u kuću. Sehl b. Sa’d es-Sa’idi, r.a. prenosi da je neki čovjek provirio kroz rupu na Poslanikovim, sallallahu alejhi we sellem, vratima. U rukama Poslanika, sallallahu aljehi we sellem je bio željezni češalj kojim se češljao. Nakon što ga je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem, primijetio rekao je: “Da znam da me proviruješ, zabio bih ti ga u oko. Potom je rekao: Traženje dozvole je naređeno radi pogleda.” (Muslim)
Također je rekao: “Ako bi neko provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvole, pa se ti na njega bacio kamenčićem i izbio mu oko, ne bi za to bio odgovoran.” (Muslim)

Iz knjige “Allahove zabrane”
Autor: Muamer Duvnjak 
Priprema i obrada: Put vjernika

Povezani Članci

Back to top button