BosanskiIslamske Teme

Kako se vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., ophodio prema najslabijima u društvu?         


          Sve što vidimo je stvoreno od Uzvišenog Stvoritelja, koji je Njegovom voljom i odredbom stvorio sve što postoji na ovom dunjaluku, a kada bismo pokušali nabrojiti sve što je Allah, dž.š., stvorio, ne bismo to mogli učiniti čak i da cijeli svoj život posvetimo tome. Svako stvorenje koje je stvoreno na ovom Dunjaluku ima smisao njegovog postojanja, dok smisao čovjekovog postojanja jeste da obožava samo Allaha dž.š., i da samo njemu bude pokoran. Upravo da bi čovjek mogao na najbolji i najlakši način obožavati svog Stvoritelja morao ga je neko podučiti, tako da je Allah, dž.š., slao poslanike koji su bili učitelji čovječanstvu i uputa na pravome putu. Svi ti učitelji su bili poslati jednom određenom narodu i određenom vremenu, izuzev Muhammeda, a.s. On je kao učitelj bio poslat čovječanstvu kako bi upotpunio pravu vjeru i pravi put sve do Sudnjega Dana.    
          Svako od nas je dužan upoznati Muhammeda, a.s., i predstaviti ga čovječanstvu kakav je zapravio bio njegove vrline, i predstaviti vrijednosti kojima je čovječanstvo obogatio, a najbolji način upoznavanja najdražeg Allahovog stvorenja jeste, upoznavanje putem njegovih riječi, postupaka i situacija kroz kojih je prolazio, a koje je bez imalo sumnje ostavilo velike tragove cijelom svijetu. Dokaz ovome jeste više od miliardu sljedbenika koji danas slijede uput, savjete i život Muhammeda a.s.      
          
           Ono što je Poslanika a.s., odlikovalo od svih drugih Allahovih Poslanika a takodže i od sva druga Božija stvorenja, jeste njegov ahlak, moral, čestitost,lijepo ponašanje i odnos prema drugima.   
       
            Kaže Uzvišeni Gospodar u Kur’anu časnom‘’… Jer ti (Muhammede) si zaista najljepše čudi’’ (El-Kaljem,4)        

          O Poslaniku a.s.,  i njegovom edebu, ahlaku, moralu,itd…, kao i cijelokupnom njegovom životu ispisani su tomovi i tomovi knjiga, ali u ovom radu pokušaćemo u kratkim crtama, koliko nam prostor dozvoljava, predstaviti:’’Poslanikov a.s., odnos prema najslabijima u društvu’’:

  • Odnos Poslanik   a.s prema jetima;
  • Odnos Poslanika a.s prema siromasima;  
  • Odnos Poslanika a.s prema ženama;
  • Odnos Poslanika a.s prema slugama / robovima;
  • Odnos Poslanika a.s prema životinjama;

      

         Odnos Poslanika alejhi selam prema jetima     

          Ko su jetimi?  
           
           Jetimi su najosetljivija skupina u društvu, bilo duhovno ili psihički, koji su zbog odsustvo roditeljske brige i ljubavi, lišena normalnog načina života.Najveći uspjeh čovjeka na ovom dunjaluku, jeste preseliti na Ahiret i podjeliti dio Dženneta sa Božijim Poslanikom a.s., jer podjeliti dio Dženneta sa njim znači dobiti najveću deredžu (stupanj) koji se zove Džennetul-Firdeus.Jedna od mogućnosti kako biti sa Poslanikom a.s., u Džennetu jeste upravo lijepo ponašanje sa jetimom.  Muhammed a.s., je rekao: 
          
           ‘’Ja i onaj koji se brine o jetimu smo u Džennetu ovako’’ i pokazao je kažiprstem i srednjim rastavivši izmedu njih.’’ (El-Buhari, 5304)
          


          Takođje pohvalio je i dom u kome stanuje jetim rekavši:    
          ‘’Najbolja kuća kod muslimana jeste kuća u kojoj se odnose dobro prema jetimu, dok najgora kuća kod muslimana jeste kuća u kojoj se ophode loše prema jetimu’’ (Ibn Madze,Edeb,6)
         
           Poslanik a.s je bio jetim, i najbolje je poznavao osecaje jetima i kako se čovjek treba odnositi prema jetimu, jer osjećaji jednog jetima nisu isti kao kod druge djece. Naš voljeni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam savjetovao da se prema jetimu odnosimo s milošću kao prema svome djetetu:       
          ‘’I budi prema jetimu, milostiv kao njegov otac’’ (Hejsemi, VII, 163)      
         
         
Takođe savjeti Poslanika a.s., onima koji žele da svoja srca smekšaju, da im srca budu blaga, jeste milovati jetima: ‘’Želis li da ti srce bude blago, nahrani siromašne, i pomiluj jetima’’ (Ahmed, II, 263, 387)         

          Iz ovih primjera i savjeta našeg voljenog Poslanika a.s možemo vidjeti, da je bio veoma zauzet pažnjom oko jetima, da se o njima brinuo, da je jetime milovao i takođe svojim ashabima savjetovao da budu brižniji prema jetimima. Na nas je takođe obaveza da slijedimo savjete našeg uzora Muhammeda a.s., kako se ophoditi prema jetimu, ako želimo podijeliti tj. biti u društvu u Džennetu s`njim.   
      
Odnos Poslanika alejhi selam prema siromasima    
     
          Kako bi Poslanik a.s., bio uzor čovječanstvu, Allah dž.š je njega učinio da tokom jednog dijela života bude veoma bogat, kako bi bogati mogli uzeti za primjer Muhammeda a.s., dok drugi dio života učinio je Svoga Poslanika a.s., siromašnim kako bi ga i siromašni mogli uzeti za primjer. Poslanik a.s je puno govorio o siromasima, hrabrio je siromahe, čak se često molio Allahu d.š da ga učini siromašnim upučivajući ovu dovu: ‘’Bože moj! Učini me da živim siromašno, učini moju smrt kao siromašan čovijek, i proživi me zajedno sa siromašnima’’ (Tirmizi, Zuhd, 37/2352)
              

          Takođe se jednog dana obratio Muhadžirima rekavši im:‘’Radost za siromašne muhadzire! Podjeliću s’vama jednu radosnu vijest koja će biti svjetlo vama, na Kijametskom Danu! Vi ćete ući u Džennetu pola dana prije bogatih. Ovaj pola dan je jednak sa pesto ovodunjalučkih godina’’(Ebu Davud, Ilm, 13/3666)    

        Odnos Poslanika alejhi selam prema ženama   

          Žene su takođe jedna od najugroženijih skupina u društvu zbog njihove fizičke slabosti ali takođe je poznato u medicini da su emocije i osjećaji kod žena, jaći nego li kod muškaraca i zato je lakše povrijediti ih. Naš voljeni Poslanik a.s., je puno govorio o odnosu prema ženama i savjetovao svojim ashabima a takođe i svom ummetu kako se treba jedan vijernik ponašati prema ženi. Svaka žena prolazi kroz tri etape svoga života: najprije kao ćerka, zatim, kao supruga, i na kraju kao majka. Što se tiče nagrade o odgoju ženske djece reko je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:           
          ‘’Ko bude imao tri ćerke i dadne im utočište i hranu, i bude milostiv prema njima, zasigurno mu je obavezan Džennet.’’ Neki mu čovijek reče ‘’A dvije ćerke Allahov Poslanice? ‘’Reče:’’ I dvije.’’ (El-Buhari, Edeb, Albani je ocjenio hadis hasen – dobrim).       
         
          Kada govorimo o ženama u njihovoj drugoj etapi život, tj. žena kao supruga Poslanik a.s., je kroz desetine hadisa savjetovao kako se jedan vjernik treba odnositi prema svojoj supruzi, a jedan od tih hadisa je i ovaj u kojem Muhammed a.s., kaže:           
        
          “Najpotpuniji vjernik je onaj koji ima lijepo ponašanje, a najbolji među vama su oni koji se najljepše ponašaju prema svojim suprugama” (Tirmizi, Kitabur-redaa, 11)     

 
          Treća etapa u životu žene jeste period majčinstva ako joj je propisano da ima djecu, a koliko djeca treba da budu poslušna majci govori se u kur’anskom ajetu u kome se zabranjuje djeci da roditeljima kažu i ‘’Uh’’, a Muhammed a.s., je jedne prilike rekao:‘’Džennet je pod majčinim nogama’’ (Sujuti, I, 125, Ahmed,III, 429)     
           
         Odnos Poslanika alejhi selam prema slugama / robovima 

            Sluge i robovi u vrijeme Resulullaha bili su veoma uvaženi za razliku prije pojave Poslanika a.s., kao i u danjašnjem modernom vremenu. Jedan sluga ili rob imao je puno pravo na hranu i piće, odjeću i obuću podjednako, onoliko koliko je posjedovao i njegov vlasnik. Čak je i Poslanik a.s., svoje sluge gledao kao svoju braću, rekavši u jednom hadisu:     
           ‘’Oni su vasa braća, dajte im da jedu ono što vi jedete, i da piju ono što vi pijete!’’ (Muslim, Ejman, Hadis 36)        
            U jednom drugom hadisu Poslanik a.s., prijeti onima koji se nebudu ophodili dobro prema svojoj posluzi i prema svojim, robovima rekavši:   
            ‘’Oni koji se budu ophodili loše prema svojim robovima i svojoj posluzi neće ući u Džennet!’’(Tirmizi, Birr, 29/1946)      
           
          Kolika je bila  briga i milost Muhammeda a.s., za svoje robove vidi se I iz toga što je zabranio da ih vlasnici oslovljavaju sa:‘’slugo moja, robe moj’’ a preporučivao je milost sa njima, te da se po islamskom moralu, trebaju se pozivati na imena:’’sine moj,ćeri moja’’(Muslim,Eljfaz,13-15;Ebu Davud,Edeb, 83/4975,4976)

         Poslanikov alejhi selam odnos prema zivotinjama   

           Poslednja skupina ugroženih i nezaštićenih u društvu su i životinje i ako ne spadaju u ljudska stvorenja naš voljeni Resuljullah je puno govorio o pažnji, milosti i merhametu prema tim stvorenjima.  
          
            Jednom, prilikom Allahov Poslanik a.s., je svratio u bašci jednog ensarije. U bašci je bila deva koja je , kada je videla plemenitog Poslanika a.s., počela cviliti, a iz očiju su joj tekle suze. Prišao joj je i pomilovao iza ušiju, pa ju je to umirilo, pa potom upita: 
          
           ‘’Čija je ovo deva?’’ Priđe mu jedan mladi Medinlija i reče: ‘’To je moja deva Allahov Poslaniče! Ponos svijeta s.a.v.s., mu reče: ’’Zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje koju ti je, On darovao? Ona mi se žali da je ne hraniš i da je mnogo umaraš!’’(Ebu Davud, Dzihad, 44/2549)   
          
            Zatim se obratio ashabima rekavši im: ‘’Hoćete li da vas obavijestim o onome ko je daleko od Džehennema i od koga je Džehennem daleko?’’ A potom je odgovorio:’’To je čovjek koji je nježan, obazriv, samilostan, blag i prijatan!“ (Ahmed, I, 415)  
          
            Toliko je Allahov Poslanik bio obzirljiv i nježan prema životinjama da ga je jednoga dana dotaklo kada je ugledao jednu mazgu čije je lice bilo žigosano, pa ga je to veoma rastužilo i rekao:‘’Neka je Allahovo proklestvo na one koji su je žigosali’’(Buhari, Zebaih, 25)         

           Ovim metodama odgoja plemeniti Poslanik, a.s., je neznabožačko društvo preobrazio u sretnu zajednicu. Ljudi koji su nekada imali ružnu ćud i loše se odnosili prema drugim ljudima, pa čak i zakopavali svoju žensku djecu, postali su primjer lijepog vladanja, uljudnosti, nježnosti i samilosti, koju su pokazivali čak i prema životinjama. To je zbog činjenice što je plemeniti Poslanik, a.s., kao savršeni uzor/usvetu’l-hasene, vodio računa i o pravu jednog magarca ili sićušnog vrapca. Odgajao je svoje ashabe sa velikom pažnjom, ukrašavajući ih neopisivo lijepim ahlakom.

Autor: Dr. Mirsad Aslani

Povezani Članci

Back to top button